Domov Rada školy Zápisnica

Zápisnica

 

ZÁPISNICA

zo zasadnutia RŠ pri ZŠ, Juh 1054,  Vranov nad Topľou konaného dňa 22. marca 2016

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:

1.      Otvorenie, prezentácia

2.      Schválenie výročnej správy o činnosti rady školy v roku 2015

3.      Aktuálne problémy školy

4.      Diskusia, záver

K bodu 1

                Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka RŠ J. Radová. Privítala prítomných členov rady a riaditeľku školy Z. Halajovú. Uviedla, že toto zasadnutie je posledné v práve končiacom volebnom období súčasnej rady školy. Vo štvrtok 7. apríla budú realizované voľby členov rady školy na nové štvorročné obdobie.  Stručným zhrnutím prerokúvanej problematiky pripomenula členom záležitosti, ktoré sa v priebehu štyroch rokov dostali do pozornosti rady školy. Predsedníčka poďakovala všetkým členom i riaditeľke školy za aktívnu prácu v prospech úspešného rozvoja školy.

K bodu 2

Predsedníčka rady predložila vopred písomne členom rady výročnú správu o činnosti rady školy  v uplynulom kalendárnom roku. Keďže členovia rady školy nemali na zasadnutí k správe žiadne pripomienky, výročná správa o činnosti rady školy v roku 2015 bola prijatá bez pripomienok. 

K bodu 3

                 Riaditeľka školy ďalej informovala prítomných o priebehu prípravy žiakov 9. ročníka na  Testovanie 9. Žiaci budú 6. apríla  testovaní klasickou písomnou formou. Ďalej urobila krátky prierez aktivitami, ktoré sprevádzajú oslavy 40. výročia  vzniku školy a pozvala členov na ich vyvrcholenie – slávnostnú akadémiu 1. apríla t. r. v Dome kultúry vo Vranove pokračujúcu spomienkovým posedením v škole. Informovala členov o pripravujúcom sa zápise do 1. ročníka (10. apríla)  a projektovej návšteve českých žiakov a učiteľov v rámci aktivít Erazmus+  (od 15. mája). Predtým zrejme zástupcovia ZŠ Juh ešte absolvujú návštevu v bieloruskom Breste. Členovia rady boli informovaní o najbližších zámeroch a aktivitách školy –uzavrieť úspešne posledné súťaže a olympiády, realizovať projektové záležitosti a podľa schopností a predstáv umiestniť končiacich deviatakov na stredné školy.   

K bodu 4

                V diskusii informovala ostatných členov rady dr. Lapčáková o prebiehajúcej aktivite mesta Za krajší Vranov, v ktorej sú zapojené aj školy, a poďakovala sa za aktívnu účasť žiakov a pedagógov na tomto podujatí. Vyslovila tiež nádej, že sa o školách a školstve bude rozprávať na oficiálnej mestskej úrovni stále častejšie a najmä pozitívnejšie.  V závere predsedníčka rady poďakovala prítomným za ich aktívnu účasť na zasadnutí.

 

Vranov n. T.  13. apríla 2015                                                                                                                                                                                                                   Rokovanie viedla a zapísala: PaedDr. Jana Radová                                                                                                                                                      predsedníčka RŠ

Share