Domov Profil verejného obstarávateľa VÝZVA Čistenie odpadových potrubí- 17.6.2014

VÝZVA Čistenie odpadových potrubí- 17.6.2014

 

podľa  § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby s názvom „ Čistenie odpadových potrubí na  ZŠ JUH 1054, Vranov nad Topľou“. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov:  Základná škola  JUH 1054 Vranov nad Topľou

    Sídlo: Sídlisko juh 1054 , 093 36Vranov nad Topľou

    IČO:  37873369

    Telefón: 057/4464872  Fax: 057/4464872

    Kontaktná osoba: Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka školy

    e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Typ zmluvy:

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

     Základná škola JUH 1054, Vranov nad Topľou 

4. Podrobný  opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

  • Montáž a demontáž: wc, umývadiel, pisoárov, výleviek
  • Prebíjanie odpadového potrubia s vysokotlakovým strojom
  • Čistenie odpadového potrubia vysokotlakovým strojom
  • Frézovanie odpadového potrubia

5. Možnosť  rozdelenia cenovej ponuky:

    Obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie predmetu obstarávania . 

6. Variantné riešenie:

    Obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

    Do 30.7.2014

 8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

  1. dňa 25.6.2014 do 12,00 hod.
  2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese.

 

9. Podmienky financovania:

Predmet obstarávania bude uhradený na základe faktúry. Posledná splátka bude realizovaná po dodaní požadovaných služieb so 14-dňovou lehotou splatnosti.

10. Kritériá  na hodnotenie ponúk:

      Hlavným kritériom na hodnotenie ponúk je cena. 
 
   

Vo Vranove nad Topľou 17.6.2014
 

Share

Posledná úprava (Streda, 02 Júl 2014 13:36)