Domov Projekt Comenius Popis partnerstva

Popis partnerstva

Naše partnerstvo je zamerané hlavne na žiakov. Žiaci budú zapojení do všetkých troch častí práce na projekte, tzn. do plánovania, realizácie i hodnotenia projektových aktivít. Pedagógovia pripravia iba časový a obsahový rámec projektu. Žiaci, ktorí budú súčasťou žiackeho realizačného tímu, témy rozpracujú a aktivity zrealizujú. Napr. pri téme Orbis pictus je obsahovým rámcom určené, že pôjde o trojjazyčný obrázkový slovník, ktorého hlavnými témami bude škola, rodina, cestovanie a tradície.

Podrobnejšiu obsahovú i formálnu stránku aktivity rozpracuje žiacky realizačný tím, ktorý bude tiež dohliadať na súlad realizácie aktivít s pracovným programom projektu. Tím bude v koordinujúcej škole pracovať v rámci nepovinného predmetu a v partnerskej škole v rámci krúžku. Bude sa podieľať na realizácii aktivít, kompletizovať výstupy vzniknuté na iných vyučovacích hodinách a prevádzať monitoring a evalváciu projektu. Do projektu s a zapoja všetci žiaci 6.-9.ročníka v obidvoch inštitúciách partnerstva.


Projekt bude začlenený do výučby žiakov pracujúcich na projekte v rámci nepovinného predmetu (koordinujúca škola) a krúžku (partnerská škola), žiaci ktorí ju budú navštevovať vytvoria tzv. žiacky realizačný tím. Ďalej bude projekt začlenený do výučby týchto predmetov: anglický jazyk, zemepis, občianska výchova, výtvarná výchova, v partnerskej škole ešte do predmetu regionálna geografia a mediálna výchova. Vďaka zvolenému spôsobu začlenenia aktivít do výučby sa do projektu zapoja všetci 6. až 9. ročníka škôl zapojených do partnerstva. Projekt sa mimo hore uvedených cieľov dotkne týchto tém osobnostnej a sociálnej výchovy, výchovy k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach, v multikultúrnej výchove.

 

Share