Domov Projekt Comenius Rozdelenie úloh

Rozdelenie úloh

Koordinátor bude každý mesiac monitorovať, či sú plánované aktivity na obidvoch partnerských školách v súlade s obsahovým a časovým rámcom projektu. Zistenia získané monitoringom vyhodnotí a podľa potreby skoordinuje ďalšiu činnosť oboch inštitúcií na projekte.
Partnerská škola bude koordinátorovi raz mesačne pomocou elektronickej pošty zasielať vyhodnotenie aktivít prebiehajúcich na jej škole.
Koordinujúca škola vypracuje evalvačné dotazníky pre žiakov a pedagógov, ktorí budú na projekte pracovať. Obidve inštitúcie tieto dotazníky raz za rok vyhodnotia.

Obidve inštitúcie sa budú podieľať rovnomerne na plnení týchto úloh: tvorba obrázkového slovníka – Orbis pictus, kniha, scenár divadelného predstavenia, divadelné predstavenie. Tieto dva výstupy – Orbis pictus a kniha budú spoločným produktom prvého roku partnerstva, pri ich tvorbe sa budú obidve partnerské školy striedať. Ďalšie produkty budú spracovávané podľa harmonogramu aktivít každou školou zvlášť. Ukážky výstupov budú zverejnené na internetových stránkach škôl. Informácie na webe sa budú aktualizovať raz za tri mesiace.
Každý partner počas trvania projektu plní úlohy v období medzi projektovými stretnutiami činnosťou na predmete cvičná firma, informatika, angličtina a jedenkrát zabezpečuje projektové stretnutie na vlastnej škole.

1.Orbis pictus 2009/8/1
Žiaci vytvoria trojjazyčný česko-slovensko-anglický obrázkový slovník v tlačenej a elektronickej podobe. Hlavnými témami slovníka budú rodina, škola, cestovanie a tradície. Slovník bude spoločným produktom partnerských škôl v prvom roku partnerstva. Školy sa budú striedať pri tvorbe slovníka. Najprv žiaci navrhnú výrazy, ktoré zahrnú do každej témy slovníka. Výrazy v anglickom jazyku budú abecedne zoradené a každá škola spracuje polovicu výrazov z každej témy. Koordinátorska škola bude pracovať s prvou polovicou, partnerská škola s druhou polovicou nasledujúcim spôsobom: žiaci koordinátorskej školy vytvoria obrázok, doplnia ho anglickým a českým výrazom, potom ho odošlú slovenským žiakom, ktorí pridajú vhodný výraz v slovenčine a naopak. Každá škola vytvorí najmnej 15 slov ku každej téme. Konečný produkt bude obsahovať najmenej 120 výrazov v angličtine, češtine a slovenčine.
Vďaka slovníku budú môcť žiaci sledovať zhody a rozdiely v jazyku dvoch slovanských národov, upevnia si sa rozšíria svoje vedomosti z anglického jazyka.
Výstup bude spolu s hlavným cieľom projektu spĺňať aj tieto ciele projektu: zvýšenie jazykových a sociálnych schopností, schopností v informačných technológiách, posilnenie sebadôvery žiakov, motivácia k štúdiu.


2.Poster – miestne povesti a tradície 2009/11/1
Žiaci vytvoria postery o miestnych povestiach a tradíciách partnerských škôl v anglickom jazyku a v materinskom jazyku partnerskej školy. Počas tejto aktivity žiaci budú získavať potrebné informácie z knižnice, internátu a z návštevy kultúrnych pamiatok. Vyhodnotia informácie a vytvoria poster. Kópie zašlú partnerskej škole. Žiaci oboch škôl budú sledovať spoločné a rozdielne zhody a rozdiely v tradíciách a národných povestiach českého a slovenského národa.
Výstup bude spolu s hlavným cieľom projektu spĺňať aj tieto ciele projektu: zvýšenie jazykových a sociálnych schopností, schopností v informačných technológiách, posilnenie sebadôvery žiakov, motivácia k štúdiu.


3. Anketa 2010/1/1
Žiaci pripravia anketu o vnímaní druhého národa občanmi miest partnerských škôl. Získané informácie vyhodnotia a zobrazia v prehľadnom grafe, ktorého kópiu zašlú partnerskej škole. Svoje zistenia využijú v diskusii na tému: „Ako veľa alebo ako málo si rozumieme – 15 rokov v živote dvoch blízkych národov.“
Výstup bude spolu s hlavným cieľom projektu spĺňať aj tieto ciele projektu: zvýšenie jazykových a sociálnych schopností, schopností v informačných technológiách, posilnenie sebadôvery žiakov, zvýšenie motivácie k štúdiu.

4. Trojjazyčná kniha 2010/1/1
Kniha bude písaná striedavo žiakmi partnerských škôl. Súčasťou príbehu bude predstavenie troch zaujímavých miest v Českej a Slovenskej republike. Pri tejto aktivite žiaci využijú informácie získané v knižnici a na internete. Kniha bude spoločným produktom partnerských škôl v prvom roku. Žiaci koordinátorskej školy napíšu úvodnú časť príbehu v českom a anglickom jazyku, žiaci z partnerskej školy to preložia do slovenského jazyka a budú pokračovať svoju časť príbehu v slovenskom a anglickom jazyku, ktorý potom bude preložený žiakmi koordinátorskej školy do českého jazyka. Táto metóda bude použitá počas práce na tomto projekte. Vďaka tejto knihe žiaci budú môcť sledovať podobnosti a rozdiely v dvoch slovanských jazykoch a rozšíriť si aj svoje vedomosti z anglického jazyka.
Výstup bude spolu s hlavným cieľom projektu spĺňať aj tieto ciele projektu: zvýšenie jazykových a sociálnych schopností, schopností v informačných technológiách, posilnenie sebadôvery žiakov, zvýšenie motivácie k štúdiu.


5. Projektové stretnutie v Slovenskej republike 2010/5/1
Projektové stretnutia budú využité na splnenie všetkých cieľov projektu – sledovanie spoločných a rozdielnych zvykov, jazykov a národných povestí českého a slovenského národa; zvýšenie jazykových schopností, IKT a sociálnych zručností, zvýšenie motivácie a sebadôvery žiakov.
Žiaci pripravia prezentáciu pre partnerskú školu, kde predvedú produkty, ktoré už vytvorili. Ďalej budú monitorovať a evalvovať prácu na spoločnom produkte, zúčastnia sa prezentácie pre verejnosť v meste partnerskej školy.
Pedagogický tím bude monitorovať časový a obsahový rámec pracovného programu projektu a pracovať na koordinácii ďalších aktivít. Zúčastnia sa tiež prezentácie pre verejnosť v meste partnerskej školy.
Súčasťou projektu sú exkurzie, ktorých cieľom bude priblížiť históriu a tradície regiónu partnerskej školy.


6.Prezentácia pre verejnosť 2010/5/15
Prezentácia bude predvedená žiakmi a učiteľmi zúčastnenými v projekte. V rámci tohto vystúpenia predstavia aj jednotlivé aktivity projektu. Žiaci budú pracovať s programom Power Point a využijú aj dataprojektor a notebook.
Výstup bude spolu s hlavným cieľom projektu spĺňať aj tieto ciele projektu: zvýšenie sociálnych schopností, schopností v informačných technológiách, posilnenie sebadôvery žiakov.


7. Výsledok evalvačných dotazníkov: 2010/5/28
Obidve školy vyhodnotia údaje a výsledky spracujú. Žiacky realizačný tím uskutoční koncom školského roka evalváciu formou koláže. Žiaci sa sústredia sa na pozitíva a negatíva projektu, vysvetlia svoje názory, postoje a rady. Výsledky evalvácie si vzájomne odošlú. Na tomto základe budú uskutočnené úpravy pre druhý rok partnerstva.

Share