Domov Projekt Comenius Ciele partnerstva

Ciele partnerstva

Hlavným cieľom je sledovanie spoločných a rozdielnych zvykov, jazyka, povestí českého a slovenského národa a posilnenie jazykových schopností žiakov vo vyučovacom jazyku partnerských škôl a v anglickom jazyku. Tento cieľ má priamu súvislosť s výchovou k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach a multikultúrnou výchovou, vedie žiakov k rozvoju a integrácii základných vedomostí potrebných pre porozumenie sociálnym a kultúrnym odlišnostiam medzi národmi a zároveň k poznávaniu vlastného kultúrneho zakotvenia, tradícií a hodnôt.

K zvýšeniu jazykových schopností vedie celé poňatie projektu. Spojením výučby cudzieho jazyka s atraktívnymi témami blízkymi veku cieľovej skupiny a pestrými formami aktivít, chceme dosiahnuť aktívny prístup žiakov k rozvoju jazykových schopností a zvýšenie motivácie pri štúdiu cudzích jazykov, občianskej výchovy, výtvarnej výchovy, zemepisu, geografie a ďalších predmetov, ktorých sa projekt dotýka.
Zvyšovanie schopností v informačných technológiách bude realizované priebežne počas celej doby práce na projekte v súvislosti s vyhľadávaním informácií na Internete, tvorbou slovníka Orbis pictus či vytváraním webových stránok pri tvorbe prezentácií v Power Pointe, vytváranie záznamu z divadelného predstavenia a projektových schôdzok. Tvorba a vyhodnocovanie evalvačných dotazníkov pre žiakov a ankety o vnímaní iného národa občanmi miest partnerských škôl bude prebiehať žiakmi pomocou PC programu. Taktiež vzájomné kontakty žiakov aj pedagógov budú uskutočňované pomocou e-mailu.
Uvedený cieľ budeme napĺňať týmito aktivitami:

Orbis pictus – trojjazyčný obrázkový slovník v tlačenej i elektronickej podobe
Trojjazyčná kniha
Scenár divadelného predstavenia
Prezentácia pre verejnosť
Prezentácia pre žiakov a pedagógov našej školy
Informácie na webových stránkach školy
Využívanie e-mailu pri komunikácii žiakov
Záznam divadelného predstavenia
Projektové schôdzky
Anketa o vnímaní iného národa občanmi miest partnerských škôl
Tvorba evalvačných dotazníkov pre žiakov, spracovanie evalvačného dotazníka pre žiakov


Cieľom projektu je tiež zvyšovanie sociálnych schopností a sebadôvery žiakov. Žiaci budú v priebehu projektu pripravovať prezentácie pre verejnosť, pre žiakov a pedagógov školy, realizovať ďalšie aktivity, ktoré majú priamu súvislosť s rozvojom praktických životných skúseností v oblasti osobnostnej a sociálnej výchovy napr. schopnosti pri riešení problémov a rozhodovania v rámci tímovej spolupráce, rozvoj individuálnych schopností pre kooperáciu a ďalšie. Veľmi cenné skúsenosti v oblasti praktických životných schopností získajú prostredníctvom projektových schôdzok. Vďaka projektu budú mať žiaci možnosť získať tieto schopnosti v rámci psychologicky bezpečného prostredia a posilniť nielen svoje sociálne schopnosti, ale aj svoje sebadôveru.

Uvedený cieľ budeme napĺňať týmito aktivitami:


Orbis pictus – trojjazyčný obrázkový slovník v tlačenej i elektronickej podobe
Poster – povesti kraja, krajové zvyky
Trojjazyčná kniha
Scenár divadelného predstavenia
Divadelné predstavenie
Prezentácia pre verejnosť
Prezentácia pre žiakov a pedagógov našej školy
Informácie na webových stránkach školy
Využívanie e-mailu pri komunikácii žiakov
Projektové schôdzky
Anketa
Share