Domov Novinky o škole Testovanie 5

Testovanie 5

Testovanie 5

V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018).

Testovanie je určené žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským,

 maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

TESTOVANÉ PREDMETY : matematika  slovenský jazyk a literatúra na všetkých ZŠ

TESTOVANÉ UČIVO : obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

Share