Výchovný poradca

PaedDr. Beáta Koľbíková  

Konzultačné hodiny: utorok 13,30 – 14,30 hod.

Úlohy a poslanie VP:
VP plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti, poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na stredných školách.
Dôležité informácie:

Informácie o stredných školách /zoznamy SŠ, kritériá prijímania na SŠ…/ možno nájsť na
www.svsba.sk
www.svsmi.sk
www.strednaskola.sk
Spolupráca s Pedagogicko – psychologickou poradňou vo Vranove nad Toľou na Bernolákovej ulici /pomoc pri vývinových poruchách učenia, správania, psychologické vyšetrenie za účelom posúdenia školskej pripravenosti detí …/