Dopravná výchova 🚙🚲🛴

Po návrate z prázdnin v septembri sa žiaci našej školy na hodinách prvouky, prírodovedy a triednických hodinách oboznámili s pravidlami cestnej premávky a pravidlami chodcov.
Zopakovali si dopravné značky, dopravné prostriedky, ako bezpečne prechádzať cez priechod pre chodcov, ako bezpečne jazdiť na bicykli a kolobežke, aby neublížili sebe, ale aj iným účastníkom premávky.
Niektorí si vyskúšali, ako sa prechádza cez vyznačený priechod pre chodcov, presvedčili sa, či môžu bezpečne prejsť na druhú stranu a po ktorej strane chodníka môžu chodiť chodci, alebo ako je nutné používať reflexné prvky.