O nás

História školy

Kronika ZŠ sídlisko Juh vo Vranove nad Topľou sa začala písať v roku 1930 s názvom školy Obvodná meštianska škola. Školu navštevovalo 82 žiakov. Prvý riaditeľ školy bol Viktor Junger, dočasný učiteľ Alexander Artim a výpomocný učiteľ Dávid Zipser. V školskom roku 1936/37 bolo zapísaných 406 žiakov v 9 triedach. Rok 1938 priniesol mnoho zmien: od 15. októbra 1938 do 20. novembra 1938 bolo prerušené vyučovanie, pretože v budove sa usadilo zborové veliteľstvo. Počas vojny žiakov ubúdalo a v roku 1941/42 navštevovalo školu 239 žiakov. V roku 1945 je menovaný nový dočasný riaditeľ Jozef Rerko. Školu navštevovalo 546 žiakov v 12 triedach. Od roku 1940 bola škola premenovaná na Jedenásťročnú strednú školu. V roku 1963 bola rozdelená na 1. ZDŠ a SVŠ. V školskom roku 1959/60 bol menovaný za riaditeľa školy Andrej Hrinko. Školu navštevovalo už 1 069 žiakov v 29 triedach.
Po presťahovaní do novej budovy 24. 10. 1975 bola škola následne premenovaná na ZDŠ sídlisko Juh Vranov nad Topľou.

Súčasnosť školy

Hovoríme o najstaršej škole v našom meste, ktorá desaťročiami získala kredit spoľahlivej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie. Škola sa snaží o neustálu modernizáciu nielen priestorov, ale hlavne skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho procesu. Po obsahovej stránke sa snažíme klásť dôraz na predmety, ktoré sú v súčasnej spoločnosti veľmi dôležité.

Prvou oblasťou je jazyková gramotnosť, veľmi dôležitý prvok vo vzdelávaní. Výučba anglického jazyka od 1.ročníka je samozrejmosťou. Od školského roka 2023/2024 chceme výučbu cudzích jazykov posunúť opäť na vyššiu úroveň vytvorením ,, bilingválnej triedy“, kde sa budú žiaci od 1.ročníka vzdelávať dvojjazyčne. Vyučovanie bude prebiehať komunikatívnou formou prostredníctvom metódy CLIL na hodinách anglického jazyka, telesnej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a prvouky. Podstatou metódy CLIL je učenie sa ANJ cez iné nejazykové predmety. Žiaci sa učia jazyk prirodzene v reálnych situáciách, na konkrétnych aktivitách, aktívne medzi sebou komunikujú a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. Bilingválny program na druhom stupni plynulo nadviaže na proces vzdelávania 1. stupňa a to v predmetoch geografia, biológia, dejepis, občianska náuka. Podporou vzdelávania jazykov bude aj výučba druhého cudzieho jazyka už od 6. ročníka. Podpornými aktivitami vzdelávania sa v cudzom jazyku sú akcie ako týždeň s anglickým lektorom, americkým lektorom, projektové vyučovanie formou spolupráce cez projekty eTwining, Erasmus+.

Veľký dôraz je v škole kladený na istotu žiakov v digitálnom svete – sme hrdým partnerom národného projektu IT Akadémia. Zriadili sme 3 učebne výpočtovej techniky, ktoré sú vybavené v priemere 15 počítačmi so SINO technológiou. V rámci informatickej výchovy sa vyučuje práca s počítačom v 3. – 9. ročníku. Od piateho ročníka máme zriadenú triedu s rozšíreným vyučovaním informaticej výchovy.  Kvalita práce školy  v tejto oblasti bola ocenená. Ako
jedna zo šiestich slovenských škôl získali prestížne ocenenie STEM Label od European
Schoolnet, čo je sieť 34 európskych ministerstiev školstva so sídlom v Bruseli. Označenie STEM Label získala naša škola za mnohé aktivity prepájajúce informatiku s geografiou, biológiou, za pravidelné workshopy pre žiakov z okolitých škôl či pre verejnosť, za projekty zamerané na BBC microbity, ich programovanie a prácu s doplnkovými sadami. V neposlednom rade Brusel ocenil aj našu online prezentáciu medzi školami v zahraničí a taktiež žiakmi v ostatnom čase obľúbenú krúžkovú činnosť venovanú robotike. Dôležité je to, že sa snažíme o upevňovanie medzipredmetových vzťahov, čo je vo výslednom efekte získavania vedomostí veľmi dôležité.

Tretím smerovaním školy je podporovať pohybovo nadaných žiakov, ktorí svoj talent zúročia v športových triedach so zameraním na volejbal a florbal. V rámci volejbalu patrí naša škola k popredným na Slovensku v tomto športe. Za roky fungovania športových tried vychovala veľa extraligových hráčov, reprezentantov SR. Športové vyžitie našich žiakov je zabezpečené aj prostredníctvom CVČ so zameraním na volejbal, džudo a stolný tenis, florbal.

Súčasná doba a spoločnosť si vyžaduje absolventa, ktorý je zdatný v oblasti cudzích jazykov, informatiky a zdravotná a pohybová zdatnosť je prirodzenou súčasťou silnej osobnosti. Naša škola ponúka kvalitné, moderné vzdelávanie, ktoré si praje každý rodič pre svoje dieťa.

Budúcnosť školy

Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou sa vyprofilovala na školu so športovým zameraním, kde vďaka záujmu o kolektívne aj individuálne športy zriaďuje športové triedy. Zároveň si škola dáva záležať aj na kvalitnom vzdelaní svojich zverencov. Omladený kolektív pedagogických pracovníkov pripravuje neustále vzdelávacie aktivity formou zážitkového vzdelávania. Cieľom učiteľského zboru je to, aby každý žiak pocítil úspech aspoň v nejakej oblasti. Získané vedomosti vedieť uplatniť v praxi je jedna z hlavných úloh smerovania školy. Naším cieľom je, aby škola aj naďalej budovala cestu za dobrým vzdelaním každého zverenca. Podmienky, atmosféra a vybavenie školy, ktoré sa zlepšujú raketovým tempom už niekoľko rokov, nasvedčujú, že ideme správnym smerom. Každý rok narastá počet žiakov školy, čo je pre nás signálom, že škola pracuje kvalitne a je medzi ľuďmi žiadaná.