O nás

Zameranie školy
Hovoríme o najstaršej škole v našom meste. Táto škola je už šiesty rok zapojená do projektu Školy podporujúce zdravie a programu práce s výpočtovou technikou Infovek. Zriadili sme 4 učebne výpočtovej techniky, ktoré sú vybavené v priemere 13 počítačmi Počítače pre školy od firmy IBM Telecom Slovakia. V rámci informatickej výchovy sa vyučuje práca s počítačom v 5. – 9. ročníku.


Škola sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka a výchovu športovo nadaných detí. V jej laviciach rastú možno úspešní volejbalisti a v ostatných športoch – atletika a plávanie máme veľa úspešných reprezentantov. Na škole je zriadené stredisko záujmovej činnosti so zameraním na džudo a stolný tenis.
Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ). Od 1. ročníka sú vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – AJ. Od 5. ročníka je voliteľný cudzí jazyk – AJ, NJ, RJ, od 7. ročníka pribúda druhý cudzí jazyk.


Veľkú pozornosť venujeme talentovaným žiakom. Výborné výsledky dosahuje škola v olympiádach – geografická, matematická, anglického jazyka, biologická, kde sa žiaci umiestnili na popredných miestach v okrese, v kraji a v geografickej aj na celoštátnej úrovni.


Z uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že škola svoje ciele plní veľmi dobre realizáciou krátkodobých úloh, pokračujeme v plnení dlhodobých výchovných a vzdelávacích koncepcií (výchova k manželstvu a rodičovstvu, drogová prevencia, environmentálna výchova, sexuálna výchova, zdravotná výchova, ekologická výchova). Zameranie školy sa neustále zdokonaľuje, a to hlavne zapojením všetkých žiakov do výučby cudzích jazykov, vo všetkých predmetoch využívame IKT, do športových aktivít zapájame asi 70 % žiakov. Vytvárame podmienky a podporujeme tvorivo-humanistickú výchovu na základnej škole.

História školy
Kronika ZŠ sídlisko Juh vo Vranove nad Topľou sa začala písať v roku 1930 s názvom školy Obvodná meštianska škola. Školu navštevovalo 82 žiakov. Prvý riaditeľ školy bol Viktor Junger, dočasný učiteľ Alexander Artim a výpomocný učiteľ Dávid Zipser.
V školskom roku 1936/37 bolo zapísaných 406 žiakov v 9 triedach.

Rok 1938 priniesol mnoho zmien: od 15. októbra 1938 do 20. novembra 1938 bolo prerušené vyučovanie, pretože v budove sa usadilo zborové veliteľstvo. Počas vojny žiakov ubúdalo a v roku 1941/42 navštevovalo školu 239 žiakov. V roku 1945 je menovaný nový dočasný riaditeľ Jozef Rerko. Školu navštevovalo 546 žiakov v 12 triedach.

Od roku 1940 bola premenovaná na Jedenásťročnú strednú školu. V roku 1963 bola rozdelená na 1. ZDŠ a SVŠ. 
V školskom roku 1959/60 bol menovaný za riaditeľa školy Andrej Hrinko. Školu navštevovalo 1 069 žiakov v 29 triedach.
Po presťahovaní do novej budovy 24. 10. 1975 bola škola následne premenovaná na ZŠ sídlisko Juh Vranov nad Topľou.

Súčasnosť školy
V školskom roku 2017/18 nastúpilo do 27 tried 624 žiakov. Do prvého ročníka zasadlo 73 žiakov, z toho na 1. stupni 275 žiakov.

Vízia školy

Aj keď do roku 2020 sa predpokladá znížená populácia, počet tried a počty žiakov v škole sa nebudú podstatne znižovať v dôsledku vysokého záujmu rodičov z okolitých obcí a tiež z dôvodu rušenia škôl s nízkym počtom žiakov. Záujem rodičov umiestniť žiaka na našu školu je veľký z dôvodu dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a veľmi dobrého prístupu pedagógov k žiakom. Svedčia o tom dosahované výsledky z olympiád a súťaží, a tiež prijatie a umiestnenie všetkých žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. V budúcnosti plánujeme v škole 28 tried s priemerným naplnením tried 25 žiakov.


Materiálno-technické zabezpečenie
Do roku 2020 plánujeme vykonať nasledovné opravy:

– poškodené oplotenie
– podlahové krytiny na chodbách a v triedach
Chceme ďalej dobudovať a obnoviť športoviská v areáli školy, vysadiť stromy a obnoviť zeleň v okolí školy.


Personálne zabezpečenie
Do roku 2010 dôjde k omladeniu pedagogického kolektívu. Nadviažeme kontakt a spoluprácu s PU v Prešove na získavanie absolventov z nášho regiónu s aprobáciou AJ, FJ, NJ, TV, fyzika a práca s počítačom. Umožníme pedagogickým zamestnancom odborný rast formou 1. a 2. kvalifikačnej skúšky.