O nás

I.

 • Školu navštevuje 610 žiakov od 1. po 9. ročník
 • Súčasťou školy je aj Školský klub detí so 7 oddeleniami, kde ponúkame ranné schádzanie od 6.30. ŠKD funguje do 16.30, v prípade potreby sa čas môže predĺžiť do 17.00 hod. Klub funguje v zložení 7 vychovávateliek so 100 % odbornosťou
 • Na škole máme bohatú krúžkovú činnosť- 30 krúžkov rôzneho zamerania: športové, tvorivé, na podporu vzdelávania, spoločenské tance.
 • Žiaci na vyučovaní pracujú pod vedením skúseného pedagogického zboru, zloženého z 42 pedagógov plne kvalifikovaných s 1. a hlavne s 2. atestáciou. Pedagogický zbor je omladený s tvorivým duchom a individuálnym prístupom ku žiakom, 100% kvalifikovaných a odborne zaradených. 1. stupeň – 12 triednych učiteľov a 1 učiteľka ANJ pre 1. stupeň, 2. stupeň – 35 pedagógov, 4 – katechéti.
 • Prípravný ročník pre žiakov s poruchami komunikačných zručností – otvárame, ako jediná škola v meste, pre žiakov, ktorých zrelosť v tejto oblasti neumožňuje nastúpiť do 1. ročníka.

II. Ocenenia:

 • Zmúdri škola– realizácia vzdelávacieho programu
 • Steem School Label – Označenie STEM Label získala naša škola za mnohé aktivity prepájajúce informatiku s geografiou, biológiou, za pravidelné workshopy pre žiakov z okolitých škôl či pre verejnosť, za projekty zamerané na BBC microbity, ich programovanie a prácu s doplnkovými sadami. V neposlednom rade Brusel ocenil aj našu online prezentáciu medzi školami v zahraničí a taktiež žiakmi v ostatnom čase obľúbenú krúžkovú činnosť venovanú robotike. Pre našich učiteľov je však už samozrejmosťou upevňovanie medzipredmetových vzťahov, učenie pre život a rozvoj osobnostných kvalít žiakov.
  Znamená to v konečnom dôsledku, že sme školou, ktorá vyhovuje požadovaným nárokom na vyučovanie v oblasti STEM vzdelávania: S = sience, veda; T = technology, technológia; E = engineering, inžinierstvo; M = matematics, matematika. https://www.stemschoollabel.eu/
 • Národná cena eTwinning 2023
 • Junior Achievement Slovensko – za zapojenie sa do vzdelávacích programov a podporu žiakov v oblasti podnikavosti, ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a digitálnych zručností
 • Maják nádeje – charitatívna kampaň
 • Certifikát – Olympijsky odznak všestrannosti

III. Podmienky vzdelávania

 • Každý žiak má vlastnú skrinku na oblečenie a osobné veci
 • Úložný priestor na bezpečné uloženie mobilov
 • Moderne vybavené odborné učebne chémie, fyziky technickej výchovy, geografie, biológie, jazykov, moderná knižnica
 • Zrekonštruované telocvične- na loptové hry, gymnastiku, posilňovňa, workoutové ihrisko, atletická dráha, príprava detského ihriska
 • Oddychové zóny pre žiakov
 • Školská jedáleň s výbornou stravou

IV. Benefity školy

 • Nižší počet žiakov triede umožňuje individuálny prístup učiteľa ku žiakovi
 • Rodinná atmosféra, dobrá spolupráca učiteľ – rodič – žiak
 • Výchova k prirodzeným hodnotám ako je slušnosť, spolupatričnosť, pomoc, kreativita, priebojnosť vo svete
 • Nulová tolerancia šikanovania
 • Moderné trendy vo vyučovaní – metóda CLIL, tematické vyučovanie, zážitkové vyučovanie
 • Bohatá krúžková a záujmová činnosť

V. Centrum voľného času:

Odborne zamerané strediská na športové odvetvia:

 • Volejbal – od 1. ročníka ponúkame základy športu hravou formou so všestranným športovým rozvojom jedinca. Od 5. ročníka zdokonaľovanie techník a herných činností. Následne žiaci postupujú v rámci reprezentovania mesta cez mestský športový klub. Pravidelné úspechy na celoslovenskej úrovni
 • Stolný tenis – individuálny prístup pri tréningoch tohto náročného individuálneho športu. Víťazi okresu pravidelne.
 • Džudo – individuálny šport s odbornými trénermi, ktorý pripravuje dieťa aj na sebaobranu, bezpečné pohyby pri všetkých druhoch športu napr. padanie bez vážneho poškodenia zdravia
 • Hokejbal – alternatíva hokeja. Hravý, rýchly kombinačný šport, ktorý deti milujú a je to zároveň alternatíva hokeja, pretože nie je tak finančne náročný. Od 1. ročníka chceme vychovávať športovcov aj pre HKM Vranov, ktorý vedú kvalifikovaní tréneri

Všetky oddelenia jednotlivých športov vedú kvalifikovaní, obetaví a kreatívni tréneri.