O nás

História školy

Kronika ZŠ sídlisko Juh vo Vranove nad Topľou sa začala písať v roku 1930 s názvom školy Obvodná meštianska škola. Školu navštevovalo 82 žiakov. Prvý riaditeľ školy bol Viktor Junger, dočasný učiteľ Alexander Artim a výpomocný učiteľ Dávid Zipser. V školskom roku 1936/37 bolo zapísaných 406 žiakov v 9 triedach. Rok 1938 priniesol mnoho zmien: od 15. októbra 1938 do 20. novembra 1938 bolo prerušené vyučovanie, pretože v budove sa usadilo zborové veliteľstvo. Počas vojny žiakov ubúdalo a v roku 1941/42 navštevovalo školu 239 žiakov. V roku 1945 je menovaný nový dočasný riaditeľ Jozef Rerko. Školu navštevovalo 546 žiakov v 12 triedach. Od roku 1940 bola škola premenovaná na Jedenásťročnú strednú školu. V roku 1963 bola rozdelená na 1. ZDŠ a SVŠ. V školskom roku 1959/60 bol menovaný za riaditeľa školy Andrej Hrinko. Školu navštevovalo už 1 069 žiakov v 29 triedach.
Po presťahovaní do novej budovy 24. 10. 1975 bola škola následne premenovaná na ZDŠ sídlisko Juh Vranov nad Topľou.

Súčasnosť školy

Hovoríme o najstaršej škole v našom meste, ktorá desaťročiami získala kredit spoľahlivej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie. Škola sa samozrejme zameriava na vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a výchovu športovo nadaných detí.  V jej laviciach rastú možno úspešní volejbalisti a v ostatných športoch – džudo, stolný tenis, vybíjaná a atletika máme veľa úspešných reprezentantov. V škole je zriadené centrum voľného času so zameraním na volejbal, džudo a stolný tenis. Najmladším žiakom pomáha prípravka zameraná na ich všestranný pohybový rozvoj. 

Veľký dôraz je v škole kladený na istotu žiakov v digitálnom svete – sme hrdým partnerom národného projektu IT Akadémia. Zriadili sme 3 učebne výpočtovej techniky, ktoré sú vybavené v priemere 15 počítačmi so SINO technológiou. V rámci informatickej výchovy sa vyučuje práca s počítačom v 3. – 9. ročníku.

Od 1. ročníka sú vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, od 7. ročníka je voliteľný druhý cudzí jazyk –  nemecký alebo ruský jazyk. Kvalita výučby cudzích jazykov je na skutočne vysokej úrovni, o čom svedčia úspechy v mnohých súťažiach, olympiádach i tvorivých projektoch. 

Veľkú pozornosť venujeme talentovaným žiakom. Výborné výsledky dosahuje škola v olympiádach – geografická, matematická, anglického jazyka, slovenského jazyka, biologická, kde sa žiaci umiestnili na popredných miestach v okrese, v kraji  či na celoštátnej úrovni.

Táto škola je už šiesty rok zapojená do projektu Školy podporujúce zdravie. Vytvárame podmienky na plnohodnotnú a všestrannú spoluprácu v línii „učiteľ – žiak – rodič“  a podporujeme tvorivo-humanistickú výchovu v rámci základného vzdelávania.

Budúcnosť školy

Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou sa vyprofilovala na školu so športovým zameraním, kde vďaka záujmu o kolektívne aj individuálne športy zriaďuje športové triedy. Zároveň si škola dáva záležať aj na kvalitnom vzdelaní svojich zverencov. Omladený kolektív pedagogických pracovníkov pripravuje neustále vzdelávacie aktivity formou zážitkového vzdelávania. Cieľom učiteľského zboru je to, aby každý žiak pocítil úspech aspoň v nejakej oblasti. Získané vedomosti vedieť uplatniť v praxi je jedna z hlavných úloh smerovania školy. Naším cieľom je, aby škola aj naďalej budovala cestu za dobrým vzdelaním každého zverenca. Podmienky, atmosféra a vybavenie školy, ktoré sa zlepšujú raketovým tempom už niekoľko rokov, nasvedčujú, že ideme správnym smerom. Každý rok narastá počet žiakov školy, čo je pre nás signálom, že škola pracuje kvalitne a je medzi ľuďmi žiadaná.