Tréneri v škole

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 zapojila do projektu ,,Tréneri v škole“, ktorý bol
spustený Úradom vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport Karola Kučeru..
Tento špecifický program, pomohol vytvoriť špičkový odborný tím autorov, ktorý sa
dlhodobo venuje problematike vzdelaniu pedagógov, trénerov v oblasti športu a deťom.
Tréneri v škole je výnimočný program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny
telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovanie pozitívneho vzťahu detí k športu.
Program zároveň rozvíja u detí na prvom stupni ZŠ ich všestrannú pohybovú gramotnosť a
podporuje emočný vzťah k pohybu.

V rámci tohto projektu na škole pracujú dvaja vyškolení tréneri Mgr. Zuzana
Krišandová a Mgr. Michal Barna, PhD. Zameriavajú sa na skvalitnenie výučby
telesnej výchovy u žiakov 1.-3. ročníka, celkovo 10 hodín týždenne. Vďaka týmto
vyškoleným trénerom sa skvalitnila výučba telesnej výchovy a ich aktivity so žiakmi
na hodinách napomáhajú nielen k tomu, aby si žiaci obľúbili pohyb, ktorý je
prirodzenou súčasťou detstva, ale pomáhajú aj dovzdelávať pani učiteľky na 1. stupni
v tejto oblasti. Hodiny telesnej výchovy pod ich vedením sú plné radosti z pohybu,
tvorivosti a nesú prvky výnimočnosti a radosti. Tešíme sa spolu s deťmi na každú
novú hodiny, ktorú pripravia naši tréneri.