Základné informácie

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole za účasti dieťaťa 3. a 4. apríla 2023 od 15.00 hod.

Pred zápisom dieťaťa môžete vyplniť elektronickú prihlášku a priložené dokumenty, ktoré prinesiete na zápis, čím si skrátite čas zápisu. Ak podáte elektronickú prihlášku máte možnosť rezervovať si termín zápisu.

                 

Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku a priložené dokumenty radi ich za vás vyplníme pri zápise.

Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov.

Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky iba v jednej základnej škole.

Čo je potrebné si priniesť k zápisu?
–  občiansky preukaz zákonného zástupcu
  rodný list dieťaťa
–  v prípade zdravotného postihnutia dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí

Predčasné zaškolenie dieťaťa
Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1. 9. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

Odklad školskej dochádzky
V prípade, že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.

Zákonný rodič môže zapísať dieťa aj na školu, ktorá je mimo jeho školského obvodu.

 

Zoznam pomôcok na stiahnutie:

ZOZNAM POMÔCOK