Domov

Zameranie školy
Hovoríme o najstaršej škole v našom meste. Táto škola je už šiesty rok zapojená do projektu Školy podporujúce zdravie a programu práce s výpočtovou technikou Infovek. Zriadili sme 4 učebne výpočtovej techniky,ktoré sú vybavené v priemere 13 počítačmi Počítače pre školy od firmy IBM Telecom Slovakia. V rámciirformatickej výchovy sa vyučuje práca s počítačom v 5. – 9. ročníku.


Škola sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka a výchovu športovo nadaných detí. V jej laviciach rastú možno úspešní volejbalisti a v ostatných športoch – atletika a plávanie máme veľa úspešných reprezentantov. Na škole je zriadené stredisko záujmovej činnosti so zameraním na džudo a stolný tenis.
Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ). Od 1. ročníka sú vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov – AJ. Od 5. ročníka je voliteľný cudzí jazyk – AJ, NJ, RJ, od 7. ročníka pribúda druhý cudzí jazyk.


Veľkú pozornosť venujeme talentovaným žiakom. Výborné výsledky dosahuje škola v olympiádach – geografická, matematická, anglického jazyka, biologická, kde sa žiaci umiestnili na popredných miestach v okrese, v kraji a v geografickej aj na celoštátnej úrovni.


Z uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že škola svoje ciele plní veľmi dobre realizáciou krátkodobých úloh, pokračujeme v plnení dlhodobých výchovných a vzdelávacích koncepcií (výchova k manželstvu a rodičovstvu, drogová prevencia, environmentálna výchova, sexuálna výchova, zdravotná výchova, ekologická výchova). Zameranie školy sa neustále zdokonaľuje, a to hlavne zapojením všetkých žiakov do výučby cudzích jazykov, vo všetkých predmetoch využívame IKT, do športových aktivít zapájame asi 70 % žiakov. Vytvárame podmienky a podporujeme tvorivo humanistickú výchovu na základnej škole.

História školy
Kronika ZŠ Sídlisko Juh vo Vranove nad Topľou sa začala písať v roku 1930 s názvom školy Obvodná meštianska škola. Školu navštevovalo 82 žiakov. Prvý riaditeľ školy bol Viktor Junger, dočasný učiteľ Alexander Artim a výpomocný učiteľ Dávid Zipser.
V školskom roku 1936/37 je zapísaných 406 žiakov v 9 triedach. 

Rok 1938 priniesol mnoho zmien: od 15. októbra 1938 do 20. novembra 1938 bolo prerušené vyučovanie, pretože v budove sa usadilo zborové veliteľstvo. Počas vojny žiakov ubúdalo a v roku 1941/42 navštevovalo školu 239 žiakov. V roku 1945 je menovaný nový dočasný riaditeľ Jozef Rerko. Školu navštevovalo 546 žiakov v 12 triedach.

Od roku 1940 bola premenovaná na Jedenástročnú strednú školu. V roku 1963 bola rozdelená na 1. ZDŠ a SVŠ. 
V školskom roku 1959/60 bol menovaný za riaditeľa školy Andrej Hrinko. Školu navštevovalo 1 069 žiakov v 29 triedach.
Po presťahovaní do novej budovy 24. 10. 1975 bola škola následne premenovaná na ZŠ Sídlisko Juh Vranov nad Topľou.

Súčasnosť školy 
V školskom roku 2017/18 nastúpilo do 27 tried 624žiakov. Do prvého ročníka zasadlo 73 žiakov z toho na 1. stupni 275 žiakov.

Vízia školy

Aj keď do roku 2020 sa predpokladá znížená populácia, počet tried a počty žiakov na škole sa nebudú podstatne znižovať v dôsledku vysokého záujmu rodičov z okolitých obcí a tiež z dôvodu rušenia škôl s nízkym počtom žiakov. Záujem rodičov umiestniť žiaka na našu školu je veľký z dôvodu dobrých výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a veľmi dobrého prístupu pedagógov k žiakom. Svedčia o tom dosahované výsledky z olympiád a súťaži, a tiež prijatie a umiestnenie všetkých žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku. V budúcnosti plánujeme na škole 28 tried s priemerným naplnením tried 25 žiakov.
Materiálno-technické zabezpečenie
Do roku 2020 plánujeme

Research papers have to be based on evidence as opposed to opinion. Always keep in mind that they will not write themselves. Our research papers can beat all of the research paper help providing services in the planet in conditions of quality.

A research paper is the sort of study papers that needs a student to do a research on a specific subject. It should include well-known facts about something or someone. It should provide a concrete solution to essay writing help the problem. If you’ve ever written a college research paper, you are aware that it takes lots of time and perseverance, leave away the fundamental comprehension of academic writing and formatting.

vykonať nasledovné opravy:

– poškodeného oplotenia
– podlahových krytín na chodbách a v triedach
Chceme ďalej:
dobudovať a obnoviť športoviská v areáli školy
– vysadiť stromy a obnoviť zeleň v okolí školy
Personálne zabezpečenie
Do roku 2010 dôjde k omladeniu pedagogického kolektívu. Nadviažeme kontakt a spoluprácu s PU v Prešove na získavanie absolventov z nášho regiónu s aprobáciou AJ, FJ, NJ, TV, fyzika a práca s počítačom. Umožníme pedagogickým zamestnancom odborný rast formou 1. a 2. kvalifikačnej skúšky.