Rada školy

Na základe výsledkov volieb do RŠ, ktoré sa uskutočnili dňa 9.10.2020 bola zvolená nová Rada školy. Predsedníčkou RŠ sa stala RNDr. Marcela Fedorová. Podpredsedom RŠ je Ing. Peter Štefanko a zapisovateľka PaedDr. Dana Gumanová. Od prvého zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 30.10.2020 pracuje Rada školy v tomto zložení:

Za rodičov: MUDr. Lenka Pšeničňáková

MUDr. Kamil Diľ

Mariana Rákocy

Michal Iľko

Za pedagogických zamestnancov: RNDr. Marcela Fedorová

PaedDr. Dana Gumanová

Za nepedagogických zamestnancov: Štefan Haňov

 

Za zriaďovateľa delegovaní:  Ing. Peter Štefanko

Mgr. Katarína Galiková

RNDr. Valéria Novikmecová

MVDr. Igor Pribula