SuperTrieda

DRINA A ÚSPECH – TO JE SUPERTRIEDA


Projekt Supertrieda patrí k tým najstarším, do ktorých sa naša škola aktívne zapojila a v ktorom pravidelne žali jej žiaci úspechy. Prvýkrát to bolo už v školskom roku 2006/2007 a odvtedy projektom prešlo jedenásť tried (niektoré opakovane) a pocit úspechu zažilo viac ako štyristo žiakov. V tejto súťaži sa do niekoľkomesačnej práce zapoja vždy všetci žiaci danej triedy, pretože každé dieťa má na niečo predpoklady. Prácou na projekte sa zvyšuje kultúrnosť detí, žiaci sa učia cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života. Okrem toho sa za tých niekoľko mesiacov skvalitňujú vzťahy v detskom kolektíve, spolužiaci sa motivujú k vzájomnej tolerancii a spolupráci. Vďaka projektu sa darí objaviť schopnosti a zručnosti, ktoré dieťa možno ani netuší, zlepšiť u žiakov sebaistotu v riešení komunikačných situácií a v prezentačných zručnostiach, rozvíjať vzťah k literatúre, hudbe, spevu, tancu a dramatickým žánrom, usmerňovať zdravú súťaživosť a chuť prežiť úspech, zlepšiť vzťahy žiakov a učiteľov – jednoducho zažívať neopakovateľné chvíle. 

A ako celý projekt každoročne prebieha? Žiaci v spolupráci s učiteľom vyberajú námet na centrálne danú tému, rozpracúvajú ho do podoby bodového scenára a potom už sa menia na textárov, skladateľov, choreografov, hercov, kostymérov, výrobcov kulís a zvukových pomôcok či technický štáb. Výsledkom spoločných nácvikov je pätnásťminútové hudobno-dramatické dielko, ktoré je prezentované najskôr na internet generálke pred inými žiakmi a učiteľmi, nuž a potom už „putuje“ na súťažné pódiá – krajské, v prípade úspechu aj celoslovenské.

Všetci žiaci, ktorí sa do projektu Supertrieda za tie roky zapojili, ochutnali pocit celoslovenských „hviezd“. Vyskúšali si porovnanie kvality svojich nápadov a driny s rovesníkmi zo všetkých kútov Slovenska. A málokedy vyšli „naprázdno“ – odmenou za tvrdú, ale krásnu prácu boli zvyčajne umiestnenia v prvej trojke najlepších vo svojich kategóriách a dvakrát sa podarilo triedam získať titul absolútna Supertrieda. 

Na túto prácu sme patrične hrdí, pretože mnohé roky bola ojedinelosťou v našom okrese a prispievala tak k zviditeľneniu a šíreniu dobrého mena nielen školy, ale aj regiónu a v prípade celoslovenského účinkovania i kraja. A realizovať hlavnú myšlienku projektu „šanca pre každého“ vždy stojí za to.