Výchovný poradca

Výchovný poradca : PaedDr. Beáta Koľbíková

b.kolbikova@gmail.com

Konzultačné hodiny:  streda od 11,00 hod. – do 14,00 hod.

 

Výchovný poradca :

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom,

c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov,

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní začlenenia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických

Consequently, if you want to purchase essay now, consider. It is possible to receive a low-cost essay from our group of expert writers. When you best essay writers By an expert writer at any given moment. In case you aren’t sure you’re prepared to write an intriguing essay or you don’t have enough free time, among the solutions to your problem

javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole,

g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov.

Informácie pre žiakov, rodičov:

Talentové skúšky: 15.3. – 30.4.2020

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ: 1.4.2020

  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 11.5.2020
  2. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2020

Užitočné linky:

https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/profesie-povolania-kto-vie-poradit/vychovny-poradca

https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/profesie-povolania-kto-vie-poradit/uzitocne-linky

www.svs.edu.sk (naplnenosť, zoznamy, štatistiky – prijímacie skúšky na daný školský rok)

www.istp.sk

www.profsme.sk

www.dualnysystem.sk, www.potrebypreovp.sk

www.trendyprace.sk

https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace/