Výchovný poradca

Výchovný poradca : PaedDr. Beáta Koľbíková

b.kolbikova@gmail.com

Konzultačné hodiny:  streda od 11,00 hod. – do 14,00 hod.

 

Výchovný poradca :

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže,

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom,

c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických zamestnancov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov,

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu – pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní začlenenia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež,

f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole,

g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov.

 

Užitočné linky:

https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/profesie-povolania-kto-vie-poradit/vychovny-poradca

https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/profesie-povolania-kto-vie-poradit/uzitocne-linky

www.svs.edu.sk (naplnenosť, zoznamy, štatistiky – prijímacie skúšky na daný školský rok)

www.istp.sk

www.profsme.sk

www.dualnysystem.sk, www.potrebypreovp.sk

www.trendyprace.sk

https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace/