Zápis

Čo by ste o zápise Vášho dieťaťa do 1. ročníka mali vedieť… Blíži sa opäť čas zápisu nových žiakov do prvého ročníka a tak pre rodičov budúcich prváčikov prinášame informácie o všetkom, čo sa týka zápisu ich deti do školy.

 

Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole .  Zápis sa koná od 1. apríla bežného roka a  predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

 

Rady pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka

V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2020 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho do  základnej  školy na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Naša  základná škola organizuje slávnostný zápis  5. apríla 2020 za účasti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to iba na jednu školu.

Uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

 

V súlade s  legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje .

 

Čo treba so sebou priniesť na zápis.

Zvyčajne to je:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
 • vyplnená žiadosť (tú si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo ju vyplníte priamo na zápise)

Pri zápise škola vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, meno, priezvisko a trvalé bydlisko zákonných zástupcov (rodičov).

Čo sa očakáva od budúceho prváka?

Základné požiadavky:

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky – dostatočne vyvinutá jemná motorika
 • dostatočne vyvinutá hrubá motorika – dieťa dokáže stáť na jednej nohe, poskakovať, podliezať
 • čistá a zrozumiteľná reč, správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo, samostatne po hláskach, schopnosť komunikovať, vyjadrovať sa plynule aj v zložitých vetách, poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • poznať farby a priradiť ich k reálnym veciam (žlté ako slnko)
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • poznať a pomenovať zvieratá, kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, časti tela, časti dňa, roka, dní v týždni, ročné obdobia, najznámejšie profesie a predmety v okolí
 • orientovať  sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo), orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy, vedieť kde je škola, poznať cestu do školy, osvojovať základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke

 

Od dieťaťa sa očakáva pozornosť, schopnosť komunikovať a sústrediť sa na určitú činnosť.

 

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by predškolák mal vedieť a zvládnuť  zamýšľajú dostatočne včas . Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma. No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

 

Odklad školskej dochádzky

Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety

nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu

nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu, nevie sa naučiť údaje

o sebe (rodine, adresu, svoj vek)

nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať

nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky

je neposedné, netrpezlivé má oneskorenie v kognitívnych funkciách či grafomotorike

 

Kto posúdi potrebu odkladu?

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy. Niekedy totiž v čase zápisu dieťa má drobný problém napr. v  grafomotorike  celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

 

Dôvody na odklad školskej dochádzky.
Rodič môže mať pocit, že dieťa ešte nedosahuje potrebnú zrelosť v niektorej zo štyroch hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa – telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej. V takomto prípade musí svoju žiadosť o odklad oznámiť pri zápise do školy a písomne ju predložiť riaditeľovi.

Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku!

O testovanie školskej zrelosti niekde musíte požiadať, inde túto službu ponúkajú celoplošne, pre všetkých predškolákov.  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok.
Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je:
a) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pediater)
b) odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na základe týchto odporučení riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

ií získate v CPPPaP, pod ktoré spadáte podľa trvalého bydliska.

Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do základnej školy.

 

Je možné zapísať i dieťa mladšie ako šesť rokov?
Vo výnimočných prípadoch je možné zapísať aj dieťa, ktoré dosiahne vek šesť rokov v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka. Do školy môže byť také dieťa zapísané, pokiaľ je dostatočne fyzicky i psychicky zrelé na začiatok povinnej školskej dochádzky. Túto zrelosť musí rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa preukázať súhlasnými vyjadreniami príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré priloží k žiadosti o zápis.
Pri nadaných deťoch je možný aj skorší začiatok školskej dochádzky. Aj v týchto prípadoch je potrebné preskúmať pripravenosť dieťaťa. Takéto dieťa musí splniť školou stanovené kritériá pre vedomostnú, záujmovú, emocionálno-sociálnu a celkovú osobnostnú úroveň zrelosti.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. .

Môže rodič zapísať dieťa do školy, ktorá nepatrí do jeho školského obvodu?
Zákonný zástupca môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na  plnenie povinnej školskej dochádzky.
Ak sa rodič rozhodne pre základnú školu mimo svojho školského obvodu, nemusí túto skutočnosť oznamovať základnej škole, ktorá sa nachádza v jeho školskom obvode. Uvedené informácie oznámi riaditeľ školy  príslušnej spádovej škole.

Môže rodič zmeniť základnú školu po zápise do prvého ročníka?
Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má právo zmeniť základnú školu, do ktorej pôvodne svoje dieťa zapísal. Mal by si však zistiť, či základná škola, do ktorej chce svoje dieťa prehlásiť, je schopná žiaka prijať. Riaditeľ novej školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak by boli všetky triedy príslušného ročníka plne obsadené. Má však povinnosť prijať žiaka, ak škola patrí do školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Rodič  ma ohlásiť túto zmenu riaditeľovi školy, ktorú pôvodne malo dieťa po zápise navštevovať.

Preradenie späť do škôlky
Ak sa v priebehu školskej dochádzky (najneskôr však do skončenia prvého polroka na ZŠ) zistí, že dieťa na školu nestačí, môže riaditeľ rozhodnúť o preradení takéhoto žiaka späť do materskej škôlky.

Predškolské dieťa si poznatky osvojuje najmä praktickou činnosťou a pomocou zmyslových orgánov. Všetko „nové“ nech vidí, počuje, ohmatá, ochutná, rozoberie, vyskúša. Takto získané poznatky budú pevným základom školského vzdelávania.

Ďalšie informácie o zápise Vášho dieťaťa do školy nájdete na týchto odkazoch:

http://www.skolskyportal.sk/clanky/kriteria-skolskej-zrelosti-zapis-deti-do-skoly