Zápis

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční formou osobného stretnutia v škole za účasti dieťaťa 8. apríla 2024 od 15.00 hod.

Pred zápisom dieťaťa môžete vyplniť elektronickú prihlášku a priložené dokumenty, ktoré prinesiete na zápis, čím si skrátite čas zápisu. Ak podáte elektronickú prihlášku máte možnosť rezervovať si termín zápisu.

👉 Elektronická prihláška

Dokumenty:

Príloha elektronickej prihlášky
Toto vyhlásenie slúži na potvrdenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v elektronickej
prihláške. Podpisujú obaja zákonný zástupcovia dieťaťa.

Príloha elektronickej prihlasky.docx

————————————————————————————————————————–

Písomné vyhlásenie
Toto písomné vyhlásenie slúži ako dohoda oboch zákonných zástupcov o tom, že všetky písomnosti
spojené s prijímaním dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca
uvedený v písomnom vyhlásení.

Písomné vyhlásenie.docx

————————————————————————————————————————–

Čestné prehlásenie
Toto prehlásenie predloží zákonný zástupca, ktorý má problém zabezpečiť podpis druhého
zákonného zástupcu na prihlášku dieťaťa na základné vzdelávanie. Zabezpečenie podpisu druhého
zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.

Čestné prehlásenie zákonného zástupcu.docx

————————————————————————————————————————–

Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku a priložené dokumenty radi ich za vás vyplníme pri zápise.

Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia 6 rokov.

Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky iba v jednej základnej škole.

Čo je potrebné si priniesť k zápisu?
–  občiansky preukaz zákonného zástupcu
  rodný list dieťaťa
–  v prípade zdravotného postihnutia dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí

Predčasné zaškolenie dieťaťa
Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1. 9. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

Odklad školskej dochádzky
V prípade, že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.

Zákonný rodič môže zapísať dieťa aj na školu, ktorá je mimo jeho školského obvodu.

 

Zoznam pomôcok na stiahnutie:

ZOZNAM POMÔCOK