Vnútorný poriadok školy

Dodatok k školskému poriadku

Na stiahnutie

Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť od dňa 1.9. 2012

 

Obsah:

Preambula

A Všeobecné ustanovenia

I. Organizácia školského roka

II. Organizácia vyučovacieho dňa

III. Práva a povinnosti žiakov

IV. Výchovné opatrenia

B Zásady správania žiakov

I. Oslovenie a pozdravy

II. Príchod do školy

III. Správanie sa žiakov na vyučovaní

IV. Správanie sa žiakov počas prestávky

V. Odchod žiakov

VI. Dochádzka žiakov do školy

C Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

D Náplň práce týždenníkov

E Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

F Správanie sa žiakov na verejnosti

G Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

H Individuálne štúdium, štúdium v zahraničí

I Školské stravovanie

J Základné práva a povinnosti učiteľov

I. Práva a povinnosti učiteľov

II. Povinnosti pedagogického dozoru

K Základné práva a povinnosti rodičov a verejnosti školskej komunity

I. Práva a povinnosti rodiča

II. Spolupráca školy a rodiny

III. Požiadavky na verejnosť