Projekt Comenius

AKO VEĽA ALEBO MÁLO

SI ROZUMIEME

15 ROKOV V ŽIVOTE

DVOCH BLÍZKYCH NÁRODOV

 

Partnerstvá škôl realizované projektom Comenius sú zamerané predovšetkým na tvorivosť a zručnosti žiakov v rôznych oblastiach. Dvojročný projekt Comenius, ktorý priviedol v rokoch 2009 – 2011 k spolupráci Základnú školu Juh vo Vranove nad Topľou a Základnú školu Nádražní 615 v Bystřici nad Pernštejnem, ponúkol aktivity v zmysle motta Ako veľa alebo málo si rozumieme – 15 rokov v živote dvoch blízkych národov. Zameral sa najmä na sledovanie spoločných a rozdielnych zvykov a tradícií, zvýšenie jazykových schopností žiakov vo vyučovacom jazyku partnerských škôl a v dorozumievacom jazyku projektu – angličtine. Ďalšie ciele projektu tvorilo prehĺbenie zručností žiakov v oblasti používania informačných technológií a zvyšovanie sociálnych schopností a sebadôvery detí. Oba projektové roky sprevádzali vzájomné návštevy žiakov oboch partnerských škôl, teda skutočné spoznávanie života národov, ktoré majú spoločné korene, dotýkajú sa v historických súvislostiach, ale žijú odlišnú samostatnú súčasnosť. 

Aktivity projektu

v prvom roku partnerstva

 • SLOVNÍK ORBIS PICTUS

Žiaci oboch partnerských škôl  s pomocou učiteľov striedavo vytvorili spoločný trojjazyčný česko-slovensko-anglický obrázkový slovník v elektronickej i tlačenej podobe. Hlavnými témami slovníkových hesiel boli rodina, škola, cestovanie a tradície. V priebehu aktivity mohli porovnávať mieru jazykovej príbuznosti oboch národov a prehlbovali svoje jazykové zručnosti i v angličtine.

 • POSTERY  MIESTNYCH  ZVYKOV A POVESTÍ

 V priebehu tejto aktivity žiaci získavali potrebné informácie o svojom regióne v knižniciach, na internete, pri návštevách kultúrnych inštitúcií a podobne. Potom začali vznikať krásne ilustrované slovenské príbehy preložené tiež do angličtiny. Kópie vytvorených posterov (plagátov) si partnerské strany navzájom vymenili, aby mohli sledovať a analyzovať spoločné i rozdielne etnografické prvky českého a slovenského národa.

 • ANKETA O VNÍMANÍ DRUHÉHO NÁRODA

Anketa, ktorú žiaci spolu s učiteľmi vytvorili, bola určená nielen spolužiakom v škole, ale aj obyvateľom mesta. Dotýkala sa na jednej strane jazykových znalostí vo vzťahu k partnerskému národu (v našom prípade znalostí češtiny), na druhej strane tiež znalostí vzájomných spoločensko-historických reálií i názorov na život v partnerských krajinách. Po spracovaní výsledkov si obe strany zistené informácie navzájom zaslali.

 • TROJJAZYČNÁ  KNIHA ČESKO – SLOVENSKÍ  PECHOVCI

Spoločnú česko-slovensko-anglickú knihu tvorili päť mesiacov striedavo žiaci oboch partnerských škôl ako príbeh na pokračovanie. Súčasťou deja bolo predstavenie troch zaujímavých miest v partnerských regiónoch. Českí partneri tak dali život rodinke Pechovcov, ktorých korene siahajú až na východné Slovensko a prežívajú v rámci svojich rodinných stretnutí rôzne dobrodružstvá v podobe sond do miestnych historicko-geografických zaujímavostí.

 • PROJEKTOVÁ SCHÔDZKA VO VRANOVE NAD TOPĽOU

V prvom projektovom roku sa schôdzka zástupcov partnerských škôl (žiakov a pedagógov) realizovala vo Vranove n. T. Bola zameraná na aktivity napĺňajúce všetky ciele projektu – sledovanie spoločných a rozličných zvykov, prvkov jazyka, národných povestí, zvýšenie jazykových zručností i zručností v informačných technológiách, sociálnych kompetencií a sebadôvery žiakov. Českí hostia si za desať dní pozreli zaujímavé zákutia nášho mesta i regiónu, žili s nami v ZŠ Juh, prehlbovali priateľstvá a všestranne spoznávali život súčasného Slovenska. 

ČO SME ZREALIZOVALI V DRUHOM ROKU PROJEKTU

 • DIVADELNÝ SCENÁR

V druhom roku partnerstva vznikal podľa trojjazyčnej knihy divadelný scenár o ďalších dobrodružstvách rodinky Pechovcov. Na jeho tvorbe opäť striedavo participovali obe strany a vytvorili postavy, ktoré v spoločnom divadelnom predstavení rozprávali po česky, po slovensky i po anglicky.

 • NÁVRHY KOSTÝMOV A KULÍS PRE DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

Obe strany si navzájom zaslali návrhy kostýmov a kulís, prostredníctvom informačných technológií konzultovali technické a materiálne možnosti pri ich realizácii. 

 • SÚSTREDENIE V HORNEJ BEČVE

V rámci prípravy divadelného predstavenia ako vrcholu druhého roku partnerstva sa obe „herecké skupiny“ stretli na moravsko-slovenskom pomedzí v malebnej dedinke Horní Bečva. V horskom prostredí si prvýkrát spoločne vyskúšali zahrať celý scenár a pohybovať sa v priestore. Okrem práce však zostal čas napríklad aj na prehliadku skanzenu v Rožnove pod Radhoštěm či pobyt v soľnej jaskyni.

 • DIVADELNÉ  PREDSTAVENIE  TAKÁ NORMÁLNA RODINKA

Scenár divadelného predstavenia Česko-slovenskí Pechovci alebo Taká normálna rodinka dostal svoju reálnu a úspešnú podobu po niekoľkých spoločných skúškach na javisku Domu kultúry v Bystřici nad Pernštejnem. Mladí herci (žiaci oboch partnerských škôl) odohrali dve predstavenia – pre žiakov ZŠ Nádražní 615 v Bystřici n. P. a popoludní pre bystřickú verejnosť. Hra o návšteve rodiny Pechovcov na hrade Pernštejn a dobrodružstve niektorých jej členov s miestnymi strašidlami zaujala divákov natoľko, že ju (po zásluhe) odmenili dlhým potleskom. Úspech bol zaslúžený.

 • ZÁVEREČNÁ PROJEKTOVÁ SCHÔDZKA V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Záver dvojročného projektu patril mestečku Bystřice nad Pernštejnem. Tu sa stretli učitelia a žiaci oboch partnerských škôl, ktorí aktívne pracovali na projekte, aby vyhodnotili svoju prácu, potešili divákov svojím dramatickým výtvorom, prešli si miestny región a jeho historicko-geografické zaujímavosti, aby spoznávali život a jazyk nám blízkeho národa, aby prežili krásnych desať dní so svojimi českými priateľmi a odniesli si určite nezabudnuteľné zážitky a spomienky. Hlavná myšlienka projektu bola naplnená.

 • ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE PEDAGÓGOV

V júli vycestovali učitelia ZŠ Juh do Bystřice n. P. za svojimi kolegami, s ktorými sa stretli v rámci projektovej konferencie a po prehliadke koordinátorskej školy vyhodnotili splnenie jednotlivých cieľov projektu a jeho prínos pre žiakov a učiteľov oboch partnerských strán. Na záver pracovného dňa boli naplánované športové aktivity v nádhernom prírodnom športovo-rekreačnom zariadení Na Borovinke (4 km od Bystřice). Súčasťou družobnej návštevy boli aj prehliadky samotného mestečka Bystřice, neďalekého hradu Pernštejn a napokon si slovenskí učitelia nenechali ujsť ani krátky pobyt v moravskej metropole Brno.

Ako veľa či ako málo si rozumieme – to bola hlavná myšlienka a otázka, na ktorú mala dať odpoveď práve realizácia uvedeného projektu. A odpoveďou je konštatovanie, že si rozumieme dosť na to, aby sme dokázali uchovávať a prehlbovať ducha priateľstva a spolupráce medzi národmi, ktoré majú spoločné korene a stroja na príbuzných zvykoch či tradíciách. 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.