Smart house

Inteligentný dom
(3D tlač, BBC micro:bit, kartón a šikovné ruky)

Stručný opis

Projekt sa bude snažiť zlepšiť digitálne zručnosti študentov a motivovať ich k aktívnemu učeniu pomocou webových nástrojov a účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách vrátane iných školských predmetov, ako je anglický jazyk, matematika, umenie, technika a národný jazyk. Spoločnými aktivitami sa študenti stanú autormi, architektmi, tvorcami a programátormi inteligentného domu, budú sa navzájom inšpirovať a motivovať. Tímová práca a spolupráca rozvinie aj ich komunikačné a sociálne zručnosti.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom tohto projektu je získanie digitálnych zručností v online prostredí vhodnom na 3d programovanie a programovanie microbitov BBC tak, aby študenti mohli jednoducho programovať a spolupracovať na bežných témach vo vzdelávaní informatiky, zároveň študenti získajú manuálne zručnosti pri vytváraní modelu samotného domu. Účasť na projektových aktivitách zabezpečí:
– zlepšenie digitálnych zručností, algoritmického myslenia, komunikačných zručností v cudzom jazyku,
– zvýšenie motivácie učiť sa a byť aktívny na hodinách informatiky,
naučiť sa rôzne stratégie učenia,
– prepojenie výučby informatiky s inými predmetmi,
– rozšírenie vedomostí v oblasti bezpečnej komunikácie na internete,
– schopnosť žiakov spolupracovať, inšpirovať sa a navzájom sa tolerovať,
– budovať priateľstvá medzi študentmi, učiteľmi, školami a komunitami.

Pracovný postup:
Projekt je plánovaný od novembra do apríla a je rozdelený do mesačných etáp zameraných na témy, na ktorých sa partneri dohodli. Každá fáza bude zahŕňať rôzne aktivity v online prostredí vhodnom na 3d programovanie, v online prostredí vhodnom na programovanie BBC microbitov a aktivity vyžadujúce manuálnu zručnosť (spájanie dielov, lepenie kartónových dielov). Žiaci budú pôsobiť ako autori, architekti, tvorcovia a programátori inteligentného domu. Na vytvorenie inteligentného domu študenti použijú kartónové diely, 3D tlačené produkty a inteligentné prvky, ktoré poskytujú microbity BBC, senzory a ďalší hardvér.