Zápis do 1. ročníka

Zápis prebieha do 30. 4. 2023

Naša škola sa snaží v duchu KALOKAGATIE, harmonické spojenie duševných schopností a všestranného telesného rozvoja, vplývať na deti nám zverené.

A preto vašim deťom ponúka:

  • triedy rozvíjajúce digitálne zručnostimatematické myslenie, ale i program tréneri v škole
  • triedy, v ktorých sa učí metódou CLIL, ale i športové triedy (volejbal, džudo)
  • vyučovanie v zrekonštruovaných učebniach chémie, biológie a fyziky, ale i rozvoj pohybových zručností v zrekonštruovaných športoviskách (dve telocvične, džudo hala, atletická dráha, workout ihrisko)
  • zážitkové vyučovanie, ale i pestrú mimoškolskú činnosť
  • ŠKD 1.- 4. ročník

Neváhaj a vyber si svoju „šálku kávy“. Je z čoho vyberať!

Už teraz sa na teba tešíme 😀

Pred zápisom dieťaťa môžete vyplniť elektronickú prihlášku a priložené dokumenty, ktoré prinesiete na zápis, čím si skrátite čas zápisu. Ak podáte elektronickú prihlášku máte, možnosť rezervovať si termín zápisu.

                          

Ak nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku a priložené dokumenty radi ich za vás vyplníme pri zápise.

Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov.

Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky iba v jednej základnej škole.

Čo je potrebné si priniesť k zápisu?
–  občiansky preukaz zákonného zástupcu
  rodný list dieťaťa
–  v prípade zdravotného postihnutia dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí

Predčasné zaškolenie dieťaťa
Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1. 9. do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

Odklad školskej dochádzky
V prípade, že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.

Zákonný rodič môže zapísať dieťa aj na školu, ktorá je mimo jeho školského obvodu.