Dištančné štúdium pre druhý stupeň

Vážení rodičia,

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zo dňa 22.10. 2020 druhý stupeň základných škôl prechádza na dištančnú formu výučby. Výučba bude prebiehať cez TEAMS 365 a EDUPAGE podľa dohody s vyučujúcim. Žiaci budú dodržiavať časový aj obsahový rozvrh hodín tak, ako počas prezenčnej formy výučby. Neúčasť žiaka na online vyučovaní a nevypracovaní úloh sa bude považovať ako neúčasť žiaka na vyučovacom procese. Rodič môže žiaka ospravedlniť zo závažných dôvodov. Predpokladaná dĺžka trvania dištančného vzdelávania je plánovaná do 30.11.2020. Pri zmene situácie budeme zákonných zástupcov informovať cez správy na Edupage.

                                                                     Mgr. Zlatica Halajová

                                                                         riaditeľka školy

Dodatok k šk. poriadku č. 2