Oznam

Na základe pokynov MŠ SR ohľadom ochorenia COVID-9 škola realizovala nasledovné opatrenia:
– všetci pedagógovia, ktorí boli v zahraničí konzultovali svoj pobyt s RÚVZ, všetkým umožnili vrátiť sa do práce až na jeden prípad, kde je pani učiteľka v karanténe 14 dní,
– dezinfekcia priestorov dvakrát za deň, kľučiek dverí pri vstupe každú hodinu,
– obmedzili sa hromadné aktivity žiakov.
Rodičia na základe informácií podpisom potvrdili zodpovednosť za zdravotný stav svojho dieťaťa, ktoré bolo v zahraničí v prípade, že ho posielajú do kolektívu.
Ubezpečujeme rodičov, že vedenie školy si je vedomé zodpovednosti a vážnosti danej situácie, a preto dodržiava všetky pokyny MŠ SR vzhľadom na danú situáciu.