So športom to myslíme vážne

Základná škola, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou je už dlhodobo známa svojím zameraním na šport a všestranný pohybový rozvoj detí. Predurčujú ju k tomu aj materiálno – technické podmienky školy a to dve zrekonštruované telocvične, vnútorná aj vonkajšia posilňovňa, nová atletická dráha, klzisko v areáli školy a rozostavaná športová hala. Telesnú výchovu vyučujú odborne zdatní pedagógovia, ktorí pracujú aj ako tréneri vo volejbale, stolnom tenise, džude.

Že to so športom myslíme naozaj vážne je účasť našej školy v projekte Tréneri v škole, do ktorého sa škola zapojí od septembra  školského roka 2021/2022.

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.
Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.
Žiaci sa zoznámia s viacerými druhmi športovo-pohybových aktivít a športovým náčiním jednotlivých športov, pôsobením rôznych trénerov z rôznych druhov športu v školách. Zároveň bude kladený dôraz na hravú formu výučby a zapájanie čo najväčšieho počtu žiakov.

Oblasti športovej prípravy, na ktoré je program zameraný:

  • základy lokomócie : atletika, gymnastika
  • loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy
  • rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy

Školy dostanú v rámci programu aj športové pomôcky, ktoré po pôsobení programu už v školách zostanú. Pilotná fáza programu prebieha od januára 2021, školského roka 2020/2021 na cca 30tich základných školách, v 3 regiónoch, po dobu 6 mesiacov (22 týždňov), v rámci 1 vyučovacej hodiny športovej telesnej výchovy týždenne.
Cieľom je pozitívne vplývanie na súčasný stav zdravia u detí (za poslednú dekádu sa výskyt obezity u detí zdvojnásobil a v súčasnosti dosahuje u 10-12r chlapcov 10% a u 7 – 12 r. dievčat 8,5%, zdroj: Správa o stave mládeže 2018 MŠVVaŠ SR), a tým aj zníženie finančnej záťaže na ich zdravotnú starostlivosť. Vyššia ekonomická efektivita a prospešnosť zdravšej a odolnejšej mládeže pre spoločnosť.

Tešíme sa, že môžeme skvalitniť výchovno – vzdelávací proces na škole aj v tejto oblasti a už teraz sa tešíme na účasť v projekte. Držte nám palce a podporujte svoje deti v športovaní, pretože je známe pravidlo, že dieťa, ktoré športuje nezlostí a získava veľa podnetov na formovanie vlastnej osobnosti.