Letná škola ZŠ Juh 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy
Letná škola pre žiakov 1. – 5. ročníka má za sebou svoj pilotný, čiže prvý projektový diel. Po
náročných prípravách sme ju zrealizovali od 16. do 20. augusta 2021 na našej základnej škole.
Špecifikom Letnej školy bola denná forma blokového vyučovania, v ktorej sme v súlade so školským
vzdelávacím programom realizovali témy – Ja, človek; Ja a svet okolo mňa; Rastlinná ríša; Živočíšna
ríša; Voda; Príroda a život v nej; s využitím rôznych zdrojov informácií. Jedným z unikátnych
znalostných prameňov bol napríklad Ranč Breziny v Pavlovciach, ktorého návšteva umocnila znalosti
a zručnosti detí získané zážitkovým učením. Aplikáciou prvkov Vysoko efektívneho učenia (životné
pravidlá, mapa mysle, kruh komunikácie, spätná väzba) spolu s bádateľskými, výskumnými,
pohybovými a socializačnými aktivitami sme realizovali koncept rozvíjajúci všetky inteligencie a
rozvíjajúci osobnosť detí ako aj ich znalostnú databázu. Spestrením hudobných a pohybových aktivít
bol Koncert menom Láska, ktorý mal veľký úspech. Plným zabezpečením stravy (desiata a obed) sa
zavŕšilo úplné naplnenie všetkých potrebných súčastí detských potrieb, „potrava pre telo i dušu“.
Poďakovanie za úspešné zhmotnenie našej prvej Letnej školy patrí všetkým zúčastneným –
pedagógom i deťom. A návraty k nej všetkým umožní webová stránka školy, kde je zachytená
jedinečná atmosféra celého pilotného projektu.