Výročie oslobodenia mesta Vranov od fašizmu

Naša škola si pripomenula 75. výročie oslobodenia mesta Vranov a celého okolia od fašizmu
prípravou a výrobou plagátov, ktoré mali vyjadriť, ako žiaci vidia a chápu odkaz histórie. Okrem
rozprávania o týchto pre mesto a celé okolie významných udalostiach na triednických hodinách
mali možnosť realizovať sa aj výtvarne.
Múdri ľudia sa z histórie poučia, verme teda, že naša mladá generácia má túto schopnosť a bude si
pamätať, aká drahá i vzácna je sloboda.

Ing. Mariana Petíková, RNDr. Marcela Fedorová