Bolehlavovia na Lomihlavovi

Posledný aprílový piatok 29. 4. 2022 sa naši žiaci zúčastnili matematickej súťaže Lomihlav, ktorá sa konala na Gymnáziu Alejova v Košiciach. Lomihlav je matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií (sekundy až kvarty). Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov, ktoré v priebehu súťaže postupne získavajú. Úlohy svojou formou a obsahom sa radia medzi neštandardné matematické problémy a sú zamerané viac na logické myslenie. Žiaci majú možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými. Celá súťaž je organizovaná matematicky orientovaným občianskym združením STROM, pričom  nad celou organizáciou drží odborný patronát Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V tomto popandemickom ročníku sa súťaže zúčastnilo 50 družstiev a naši žiaci z družstva Bolehlavovia – Patrícia Slivková (trieda 9.A), Pavol Bezek (trieda 9.A), Dávid Balog (trieda 9.A) a Simon Titko (trieda 9.A) patrili medzi najlepšie družstvá z celého Prešovského kraja.

(Nielen) Títo naši matematicky zdatní žiaci a zanedlho absolventi, už teraz majú svojich nasledovníkov (žiaci 4. – 6. ročníka), ktorí sa zúčastnia inej súťaže organizovanej týmto združením – MAMUT.