Úspešná WorkShop Tour

Tím, pozostávajúci z niekoľkých učiteľov II. stupňa a vybraných žiakov z tried 5. – 9.
ročníka, sa minulý týždeň vybral na tzv. Workshop tour po niektorých základných školách v našom
regióne. Cieľom bolo spropagovať tvorivú a motivačnú prácu s deťmi v predmetoch fyzika, chémia,
biológia, geografia, informatika a anglický jazyk, ktorá má v našej škole dlhoročnú tradíciu a je
v podstate už samozrejmosťou. Popri priebežnom zavádzaní noviniek vo výučbe (nielen) týchto
predmetov je pravidlom aj individuálny prístup k žiakom i práca s rozšíreným učivom v nadväzujúcich
záujmových krúžkoch.
V rámci Workshop tour šiestaci napríklad ponúkli zvedavým očiam odhalenie kúzla magnetu,
deviataci vyrobili chemický elixír šťastia v podobe nekonečne variaceho hrnčeka, siedmačky
predviedli dýchanie človeka pomocou modelu pľúc, piataci a šiestaci sa „hrali“ s témou sladkých
a slaných vôd, šiestaci sa vybrali „na nákup“ a simulovali tak rôzne situácie so simultánnym
slovensko-anglickým sprievodným slovom, nuž a „informatici“ zo 6. ročníka predstavili kresliace
robotické autíčko, ale aj prácu s microbitmi v podobe reklamného pútača, robotického ovládania
zvončeka, gitary či spojenia ľudskej reťaze. Všetko efektne, šikovne a s využitím potrebných
vedomostí či zručností.
Dokázali tak, že ZŠ Juh má budúcim piatakom určite čo ponúknuť aj v oblasti netradičného
vzdelávania.