3D print – Creation of educational aids

Ciele medzinárodnej spolupráce:
• Získanie digitálnych zručností v prostredí Tinkercad
• Zvýšenie motivácie učiť sa a byť aktívny na hodinách informatiky
• Rozšírenie vedomostí v oblasti bezpečnej komunikácie na internete
• Vytvárať priateľstvá medzi študentmi, učiteľmi, školami a komunitami

Očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce:
• E-kniha aktivít
• E-kniha stl súborov vhodných pre 3d tlač

Pracovný postup na projekte:
• Každá fáza bude zahŕňať rôzne aktivity v prostredí Tinkercad (vytvorenie účtu, nahranie
profilovej fotky, zoznámenie sa s programovacím prostredím, vloženie objektu, zmena
rozmerov, spájanie objektov, vystrihnutie objektov, uloženie projektu, stiahnutie stl súboru).
• Žiaci budú pôsobiť ako autori učebných pomôcok, ktorí si tieto pomôcky sami naprogramujú
na hodinách informatiky, návrhy pomôcok budú vytvárať na hodinách výtvarnej výchovy.
• Chýbať nebudú ani výzvy na posilnenie motivácie študentov k učeniu a pravidelné mesačné
online stretnutia na podporu komunikačných zručností študentov.

Partnerské krajiny: Poľsko, Grécko, Turecko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina
Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ
Dĺžka realizácie projektu: 10/22 – 5/23
Počet zapojených žiakov: 10/103
Vek žiakov: 10 – 14

Linky: