Erasmus+

           ERASMUS +        

  2015 – 2018

   BUĎ FTT !

    Trojročný projekt  Erasmus+ K2 v rokoch 2015 – 2018 viedol k ďalšej spolupráci Základnej školy Juh vo Vranove nad Topľou a Základnej školy Nádražní 615 v Bystřici nad Pernštejnem.          

   Názov nášho projektu „Buď fit!“ vyjadroval hlavný cieľ projektu – Buď fit po všetkých stránkach: fyzickej, duševnej aj sociálnej; váž si sám seba, svoje prostredie a prírodu, aktívne využívaj svoj voľný čas. Tento vstupný bod projektu bol jedným z najdôležitejších cieľov zdravotnej politiky EU, čím bola podpora zdravého životného štýlu.

   Výsledky medzinárodného prieskumu HBSC (zdravotné správanie detí školského veku) Svetovej zdravotníckej organizácie zameraného na životný štýl detí a školákov od roku 2010, žiaľ ukazujú, že počet českých a slovenských detí s nadváhou v porovnaní s predchádzajúcim zberom dát stúpa. Ďalším znepokojivým signálom je pokles fyzickej aktivity detí.

   Hlavným cieľom projektu bolo motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu a aktívnemu využitiu voľného času, upevňovať zodpovednosť žiakov za svoj osobný rozvoj, predchádzať hazardnému správaniu detí a budovať ich vnímanie zdravia ako významnej hodnoty ľudského života. Využitím interdisciplinárneho prístupu, ktorý pomohol prepojiť viacero predmetov, sme sa nezamerali len na vedomosti, ale hlavne na zmenu zručností a postojov žiakov k tejto problematike. Navyše sme posilnili praktické vyučovanie etiky vo vzťahu k hendikepovaným ľuďom.   

   Ďalším cieľom bolo zlepšiť jazykové a sociálne zručnosti, sebavedomie detí, schopnosti v oblasti IKT, aj vedomosti o partnerskej krajine. Žiaci zvládli dva športy, ktoré sa na ich škole nevyučovali, ale vyučujú sa v partnerskej škole. Pod dohľadom učiteľov sa žiaci navzájom učili prakticky zvládnuť tieto športy. Žiaci z Bystřice nad Pernštejnem učili žiakov zo Slovenska – florbal a hokej. Základná škola, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou vyučovala volejbal a džudo. Medzi cieľové skupiny projektu patrili: žiaci druhého stupňa, na ktorých boli zamerané aktivity, žiaci prvého stupňa sa zúčastnili iba vybraných aktivít a pedagógovia. Nepriamou cieľovou skupinou bola aj pedagogická verejnosť, ktorá môže využívať metodické materiály. Tie boli prístupné na webových stránkach škôl a platforme e-Twining.

  Anketa – „Môj obľúbený šport a trávenie voľného času“ Hodnotenie ankety bolo  využité v diskusii žiakov i pedagógov oboch škôl nad možnosťami ako vhodne motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu a aktívnemu tráveniu voľného času. Anketa bola vykonaná začiatkom projektu a na konci projektového obdobia. Slúžila ako podklad na vyhodnotenie v posune postojov žiakov.                                             

  Vizitky

    Účastníci vzdelávacej aktivity vytvorili vizitky v rodnom jazyku a v angličtine. Odoslali ich partnerskej škole. Vizitky obsahovali fotografie, záujmy, charakteristiku v rodnom jazyku a v angličtine Boli vytvorené pomocou programu PowerPoint a Word. Žiaci si tak precvičili IKT zručnosti – vkladanie obrázkov, prezentovanie svojej osoby, estetické cítenie. Vytlačili sme ich, prezentovali sme ich  žiakom formou výstavky v spoločenskej miestnosti a na nástenných novinách.

  Nástenné noviny

    Boli umiestnené na viditeľnom mieste chodby, kde majú prístup všetci žiaci a rodičia školy resp. návštevníci školy. Obsahovali stručné informácie o projekte, časový harmonogram pre daný školský rok, informácie o partnerskej škole. Slúžili aj ako diseminácia projektu.

  Spoločné logo projektu

   Bolo vytvorené na prvej medzinárodnej vzdelávacej aktivite s tým, že si žiaci oboch tímov vopred pripravili svoje návrhy a najvhodnejší návrh zvolili po spoločnej diskusii. Najvhodnejší bol návrh loga žiačky našej školy zo ZŠ Vranov nad Topľou. Grafickú úpravu zrealizoval žiak partnerskej školy. Po odsúhlasení konečnej podoby, logo sme využívali pri všetkých aktivitách a propagačných materiáloch.

• Leták partnerstva

    Propagácia projektu pre širokú verejnosť, ktorý obsahuje fotografie oboch škôl, logo projektu, logo Erasmus+, stručné informácie o hlavnej myšlienke a cieľoch projektu, predpokladaných výstupoch. Informačný materiál je uvedený v národnom jazyku oboch škôl. Tento propagačný materiál sme využili počas dňa otvorených dverí ako formu diseminácie.

  Projektové dni – Zdravý životný štýl, Životné prostredie a zdravie, Idea olympijských a paralympijských hier

   V prvom roku partnerstva bol projektový deň zameraný na Zdravý životný štýl, druhý rok Životné prostredie a zdravie, tretí rok projektový deň Idea olympijských a paralympijských hier. Zrealizovali sme ich pre všetkých žiakov školy, ktorí tvorili obrazovú prezentáciu aktivít aj s anglickými titulkami. Pedagógovia spracovali metodické informácie k daného projektu, ktoré využili pri tvorbe metodických príručiek. Pedagogický tím pracoval podľa vymedzených úloh, ktoré plnili jednotlivé témy projektu. Výstupom pre uskutočnené aktivity boli výstavy posterov.

   Po skončení projektového dňa realizačné tímy pripravovali videokonferenciu, pri ktorej žiakom a pedagógom partnerskej školy priblížili spôsob realizácie a priebeh projektových dní na svojej škole. Plnenie úloh projektového dňa, nadšenie a zanietenosť žiakov, presvedčili o záujme plnenia cieľov.

         

 Videokonferencia partnerských škôl k projektovým témam

    Prebiehali po realizácií projektových dní, ktorých sa zúčastnili zástupcovia žiakov jednotlivých tried, žiacky a pedagogický realizačný tím. Cieľom konferencie bolo priblížiť spôsob realizácie  projektových dní na oboch školách. Zhodnotili výstupy – výsledky – postery a zrealizované výstavy žiackych výstupov. Jednotliví zástupcovia tried informovali o priebehu a cieľoch projektových dní. V rámci prezentácií počas druhého a tretieho roka partnerstva sme využili prvky metódy CLIL.

   Metodické príručky projektu – Zdravý životný štýl, Životné prostredie a zdravie, Olympijské a paralympijské hry, Hry bez hraníc

   Obsahujú podrobnú metodiku jednotlivých tém, rozpracované tak, aby obsahovali všetky dôležité informácie o realizácií projektu a dali sa využiť aj na iných školách. Do metodickej príručky prispeli žiaci fotodokumentáciou z aktivít projektového dňa a zhotovených posterov. 

       Metodická príručka  Hry bez hraníc         

Metodická príručka Zdravý životný štýl

  Kniha športu   

   Spoločný produkt počas troch rokov partnerstva. Naša škola pripravovala informácie o dvoch športoch (volejbal, džudo) v národnom jazyku a v angličtine. Obsahovala základné informácie o histórii uvedených športoch, základnú metodológiu ich vyučovania, fotografie žiakov pri športoch, obrazové materiály turnajov v rámci krátkodobých vzdelávacích aktivít a „Olympiády pre štyri športy“.           

  Kronika partnerstva

    Stručne zaznamenávala všetky dôležité projektové aktivity, fotodokumentáciu, informácie o regiónoch, mestách a partnerských školách. Táto dokumentácia sa zaznamenávala priebežne po mesiacoch. Každý mesiac žiaci vybrali vhodné fotografie, ktoré najviac vyjadrovali priebeh projektu a k tomu pridávali stručné komentáre. Tvoril ju žiacky realizačný tím v národnom a anglickom jazyku pod vedením pedagóga. Táto publikácia sa tvorila priebežne.

  Prezentácia pre verejnosť

    Deň otvorených dverí v rámci celoškolskej rodičovskej rady, na spoločnom stretnutí triednických schôdzok učiteľov s rodičmi, realizačný tím informoval o hlavných cieľoch projektu, o priebehu projektových aktivít Erasmus+. Informovali sme o projektovej vzdelávacej aktivite v Bystřici nad Pernštejnem a ďalších pripravovaných aktivitách – celoškolskom projektovom dni, videokonferencii, a priebežne tvoriacej sa Knihe športu, Kronike partnerstva. Rodičia obdržali informačný materiál Leták partnerstva.

  Prezentácia pre žiakov školy

     Počas priebehu realizácie projektu boli naši žiaci každý rok oboznámení o projekte – cieľoch, aktivitách i pripravovaných výstupových materiáloch, projektových dňoch formou prezentácii a videom o partnerskej škole. Podiel na týchto aktivitách mali hlavne žiaci realizačného tímu.

   Stretnutie s primátorom mesta

    Žiacky realizačný tím spolu s pedagógmi sa stretli s primátorom mesta, oboznámili ho s programom trojročného projektu Erasmus+  s názvom Buď fit!, vyjadrili hlavný cieľ projektu. Informovali o vzdelávacej aktivite v Bystřici nad Pernštejnem, oboznámili o pripravovanom projektovom stretnutí vo Vranove nad Topľou – aké športy vyučujeme žiakov partnerskej školy a aké športy sa učíme my. Oboznámili s podrobným programom medzinárodnej vzdelávacej aktivity a tiež o pripravovaných exkurziách, ktoré priblížili históriu a tradície nášho regiónu.

   Florbal

     Keďže naša partnerská škola vyučovala našich žiakov základom florbalu, vytvorili sme záujmový útvar vo florbale a tak pestovali kladný vzťah k pohybovým aktivitám. Žiaci, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej aktivity pomáhali pri výučbe ostatných žiakov navštevujúcich tento krúžok. Aktivita prebiehala počas celého partnerstva. Plánujeme aktivitu zachovať i po skončení projektu.

   Korčuľovanie a hokej     

    V priebehu realizácie projektu sa na škole vybudovalo klzisko. Pedagógovia mali možnosť upevňovať skúsenosti z korčuľovania a základov hokeja na telesnej výchove, ale aj mimo vyučovania a tak nadviazať a rozvíjať vzdelávanie našich žiakov. Veľa ich využívalo verejné korčuľovanie, ktoré napomáhalo realizovať, plniť ciele a úlohy projektu.

   Nadnárodné projektové stretnutie          

    Začiatkom prvého roka partnerstva sa uskutočnilo koordinačné stretnutie pedagógov oboch škôl v Základnej škole, Juh 1054, vo Vranove nad Topľou. Pedagógovia uskutočnili monitoring časového a obsahového rámca pracovného programu projektu, pracovali na koordinácii ďalších aktivít. Bol vytvorený návrh Letáku partnerstva, diskutovalo sa o podobe a spôsobe tvorby loga projektu, o projekte v rámci platformy e-Twinning, pripravil sa návrh harmonogramu krátkodobej vzdelávacej aktivity ako realizovať a plniť ciele a úlohy projektu.

   Počas tretieho roka partnerstva sa zrealizovalo druhé nadnárodné projektové stretnutie v Bystřici nad Pernštejnem, ktoré bolo zamerané na koordináciu dokončenia spoločných výstupov,  monitoring plánu práce projektu všetkých troch rokov, koordináciu postupu pre získanie informácií k záverečnej správe. Bol vytvorený harmonogram dokončenia a odsúhlasenia konečných podôb publikácií.

   Medzinárodné vzdelávacie  aktivity

    Počas trojročného projektu bolo realizovaných šesť medzinárodných vzdelávacích aktivít. Tri v Bystřici nad Pernštejnem a tri vo Vranove nad Topľou. Pripravený program plnil všetky ciele projektu, rozvíjal základné a prierezové kompetencie, vedomosti a zmeny v oblasti zdravia. Zvyšovali sa jazykové zručnosti, rozvíjali sa sociálne kompetencie a sebadôvera žiakov, zvyšovali sa zručnosti v oblasti IKT a multikultúrne povedomie o krajine partnerskej školy. Nadviazali sa osobné kontakty a tak zvýšila sa motivácia na tvorbu výstupov projektu. Pedagógovia sa podieľali na organizácií a koordinácií ďalších aktivít a skompletizovaní výstupov. Prínosom bolo poznať vyučovacie metódy spolupracujúcich pedagógov v reálnom školskom prostredí. Predložený program bol splnený. 

    Cieľom projektu bolo motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu a aktívnemu využívaniu voľného času, posilneniu zodpovednosti žiakov za vlastný osobnostný rozvoj, predchádzať rizikovému správaniu žiakov a vnímať zdravie ako významnú hodnotu života človeka, preto naša činnosť bola zameraná na rozvoj športových aktivít. Zapojením sa do projektu sme mali možnosť spoznať nových ľudí, novú krajinu, učiť sa nový cudzí jazyk, poznávať kultúru blízkeho národa a rozširovať európsku dimenziu.