Little English teachers

Ciele medzinárodnej spolupráce:
• Získanie digitálnych zručností
• Zvýšenie motivácie učiť sa a byť aktívny na hodinách anglického jazyka
• Rozšírenie vedomostí v oblasti bezpečnej komunikácie na internete
• Vytvárať priateľstvá medzi študentmi, učiteľmi, školami a komunitami

Očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce:
• E-kniha aktivít
• Komiks

Pracovný postup na projekte:
• Žiaci budú pôsobiť ako autori aktivít zameraných na upevnenie slovnej zásoby, čitateľskej
gramotnosti, návrhy konkrétnych aktivít budú vytvárať aj na hodinách výtvarnej výchovy.
• Žiaci budú v spolupráci s partnerkými školami vytvárať komiks.
• Chýbať nebudú ani výzvy na posilnenie motivácie študentov k učeniu a pravidelné mesačné
online stretnutia na podporu komunikačných zručností študentov.

Partnerské krajiny: Poľsko, Česko
Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ
Dĺžka realizácie projektu: 10/22 – 4/23
Počet zapojených žiakov: 21/71
Vek žiakov: 9 – 11