Prehľad o škole

O nás

Školu navštevuje 610 žiakov od 1. po 9. ročník. Súčasťou školy je aj Školský klub detí so 7 oddeleniami, kde ponúkame ranné schádzanie od 6.30. ŠKD funguje do...

Úspechy

Zmúdri škola– realizácia vzdelávacieho programu Steem School Label – Označenie STEM Label získala naša škola za mnohé aktivity prepájajúce...

Podmienky vzdelávania

Každý žiak má vlastnú skrinku na oblečenie a osobné veci Úložný priestor na bezpečné uloženie mobilov Moderne vybavené odborné učebne chémie, fyziky technickej...

Benefity školy

Nižší počet žiakov triede umožňuje individuálny prístup učiteľa ku žiakovi Rodinná atmosféra, dobrá spolupráca učiteľ – rodič – žiak Výchova k prirodzeným...

Centrum voľného času

Odborne zamerané strediská na športové odvetvia: Volejbal – od 1. ročníka ponúkame základy športu hravou formou so všestranným športovým rozvojom jedinca. Od 5...