Oznam

Vážení rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám, že testovanie zákonných zástupcov žiakov 1. stupňa  plánované na 15.1.2021 sa neuskutoční. Žiaci 1. aj 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme výučby do 22.1.2021. Následne bude ďalší postup oznámený cez Edupage a na stránke školy.

Oznamujeme, že klasifikačná porada za 1. polrok šk. roka 2020/2021 sa uskutoční 25.1.2021. Hodnotenie žiakov bude s ohľadom na dištančnú formu vzdelávania.