Čítať a rozumieť

V dnešnej dobe plnej počítačových hier klesá záujem detí o čítanie. Tento pokles
záujmu so sebou prináša negatívne následky. Deti strácajú predstavivosť, tvorivosť
i čitateľské zručnosti, ku ktorým patrí aj čítanie s porozumením. Naša škola sa preto snaží
viesť deti k pravidelnému čítaniu (návštevy knižnice) i k porozumeniu prečítaného textu.
A práve v tomto duchu sa na prvom stupni začiatkom mesiaca uskutočnilo tematické
vyučovanie.
Deti plnili úlohy spojené s čítaním a porozumením textu, ktoré boli prispôsobené
vekovej kategórii každého ročníka.
V prvom ročníku deti čítali hádanky, v ktorých bol ukrytý názov ľudovej rozprávky.
Následne priraďovali k rozprávkam hlavné i vedľajšie postavy pomocou hry „šibenica“
a nakoniec si rozprávku nakreslili.
Žiaci druhého ročníka si po uhádnutí rozprávok vyskúšali skupinovú prácu, keď si
jednotlivé skupiny vytvorili bábky a danú rozprávku zahrali ako bábkové divadlo. Pri tejto
činnosti mali možnosť rozvíjať nielen logickú následnosť deja, ale aj slovnú zásobu či
vzájomnú spoluprácu.
Pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka boli pripravené bájky. Zatiaľ čo tretiaci sa
snažili bájky premietnuť do komiksov, štvrtáci sa snažili situáciu a poučenie z bájky
premietnuť do života vlastnej triedy.
A že sú naši žiaci šikovní, potvrdzujú aj ich výtvory. Nakoniec, pozrite sa sami.