Nie si na to sám!

Dňa 11.10.2023 sa konala preventívno – osvetová prednáška s názvom „Nie
si na to sám“, ktorá bola smerovaná žiakom deviateho ročníka. Koordinátorka
ochrany detí pred násilím, PaedDr. Jana Stašková sprostredkovala žiakom základné
informácie o Národnej linke na pomoc deťom v ohrození – Viac ako nick. Poskytla im
informácie, ako linka pomáha, kedy a s akými problémami sa dieťa môže na linku
obrátiť, zdôraznila základné princípy linky, ktorými sú súkromie, dôvera, riešenie
a zodpovednosť. Spojiť sa s linkou, ktorá je bezplatná a pomáha nepretržite 24/7, je
možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.
Preventívno – osvetová aktivita bola zameraná na zistenie názorov a postojov detí
k problematike násilia, s možnosťou vytvorenia priestoru pre ich otvorenú
a spontánnu diskusiu. Žiakov táto téma veľmi zaujala a  otvorene sa k téme
vyjadrovali.
Pani lektorke ďakujeme za zaujímavú prednášku, ochotný prístup a tešíme sa
na ďalšie stretnutia.