Poďakovanie rade rodičov

Čítanie v anglickom jazyku

„Čítanie je pre myseľ tým, čím cvičenie pre telo.“ (Joseph Addison)

Čítanie nám otvára obzory poznania, rozvíja fantáziu, učí kriticky myslieť, cibrí náš intelekt aj vkus. Z jazykového hľadiska rozširuje našu slovnú zásobu, zlepšuje pravopis, pomáha chápať gramatiku aj stavbu viet, učí nás lepšie sa vyjadrovať ústne aj písomne.

Čítanie v anglickom jazyku je rovnako prínosné  z hľadiska rozvoja osobnosti aj z hľadiska ovládania jazyka. V našej škole sme pred dvoma rokmi odštartovali program extenzívneho čítania – čítania kníh a časopisov pre radosť, kde žiaci v rámci vyučovacích hodín čítajú literatúru fikcie aj faktu v anglickom jazyku.

Na to sú nám veľkou pomocou úrovňové čítanky – skrátené a zjednodušené verzie románov, cestopisov, životopisov či divadelných hier. Žiaci v nich majú možnosť čítať texty na svojej vlastnej úrovni ovládania anglického jazyka a mať radosť nielen z prečítaného, ale aj z často šokujúceho zistenia: „Ja som prečítal knihu v angličtine!“

Okrem toho široká škála časopisov ponúka vždy aktuálne témy. Tak ako čítanky sú rozdelené podľa čitateľskej úrovne. Počnúc Hello Kids pre deti, ktoré sa zoznamujú s prvými slovíčkami, cez RR, Gate, až po Bridge, ktorý je síce určený na prípravu na maturitu, ale má už svojich pravidelných čitateľov aj medzi našimi žiakmi.

Rada rodičov pri ZŠ, Juh 1054, nám v minulom aj v tomto školskom roku ochotne prispela na nákup čítaniek aj časopisov, za čo sa našim rodičom chceme touto formou srdečne a úprimne poďakovať. Na základe dvojročných skúseností môžeme s istotou povedať, že finančné prostriedky boli použité na dobrú vec. Žiaci čítajú radi, dozvedajú sa mnoho nového, zlepšujú sa v angličtine a budujú svoje (žiaľ, často slabé) čitateľské návyky.

Ďakujeme!

Predmetová komisia cudzích jazykov