Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. s účinnosťou od 22. 6. 2020 sa obnovuje prevádzka škôl v plnom rozsahu pre všetky ročníky ZŠ.

  • Rušia sa limity počtov žiakov v triedach.
  • Ruší sa zákaz zmiešavania detí v triedach.
  • Prevádzka školy je stanovená na maximálne 10 hodín.
  • Ruší sa povinné meranie teploty.
  • Od 22. 6. je možný nástup všetkých žiakov na plnenie školskej dochádzky.
  • Majú možnosť nastúpiť aj žiaci ročníkov 6. – 9.
  • Pri nástupe do školy musia žiaci priniesť vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré nájdete aj na stránke školy.

Milí rodičia, milí žiaci, nastáva možnosť, aby sme znovu pocítili pocit bežného života v škole tak, ako sme boli zvyknutí. Spolu s učiteľmi si môžete  spraviť inventúru vo svojich vedomostiach, čo ste sa naučili a čo treba doplniť. Tento čas strávený v škole bude pre vás šancou pred prázdninami stretnúť sa so spolužiakmi. Nie je naším cieľom skúšanie a písomky. Chceme, aby ste vy, ale aj my mali prehľad, čo sme sa naučili počas dištančného vzdelávania doma. Čas využijeme aj na výmenu učebníc, upratanie skriniek a tried, aby sme s čistým svedomím mohli ísť na prázdniny.

Milí rodičia, žiadame vás, aby ste svoje deti do školy poslali. Nie je už žiadna prekážka v plnení si ich pracovných povinností a deťom to len pomôže. Tešíme sa na každého jedného žiaka našej školy.

Dokument na stiahnutie

Opäť bude celá školská rodina spolu!