Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Od 1. 6. 2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov tak, aby bolo zabezpečené antivírusové prostredie.

Organizácia prevádzky školy:

 • Prevádzka školy bude od 7.30 hod. do 16.00 hod.
 • Žiaci vstupujú do priestorov školy tromi samostatnými vchodmi podľa rozpisu v organizačných pokynoch.
 • Pri prvom vstupe dieťaťa do školy žiak odovzdáva vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje.
 • Pri vstupe do školy žiak musí prejsť ranným filtrom: meranie teploty, dezinfekcia.
 • Pri zvýšenej teplote nad 37,2 °C alebo príznakoch ochorenia horných dýchacích ciest žiak nemá povolený vstup do školy a musí zostať v domácej liečbe, prípadne nahlásiť svoj stav lekárovi.
 • Počas pobytu v škole sa žiak zdržiava v triede, nesmie dochádzať k premiešavaniu ucelených skupín.
 • V triede žiak nemusí používať rúško. Rúško nosí len v spoločných priestoroch. V taške musí mať náhradné rúško, ktoré prvý deň odovzdá triednej učiteľke, aby mal náhradu v prípade znečistenia alebo straty rúška.
 • Žiak popoludní zostáva v ŠKD v rámci svojej triedy.
 • Vyberanie dieťaťa z ŠKD prebieha na základe telefonického kontaktu. Žiaka môže vyberať len zákonný zástupca alebo ten, kto žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
 • Upratovanie a dezinfekcia bude prebiehať priebežne. Hlavná dezinfekcia – zmývanie chodieb bude prebiehať 2x počas prevádzky.
 • Prosíme rodičov, aby rešpektovali opatrenia, ktoré sú nevyhnutné dodržať na zvládnutie danej situácie. Škola vychádza z pokynov Hlavného hygienika SR ako aj MŠVVaŠ SR.