eTwinning 1: MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ – SMART CHILDREN

Možno je to zvláštne, ale žiaci zo Slovenska, Čiech a Poľska spolu komunikujú po
anglicky. Už niekoľko generácií svetovej populácie však akceptuje fakt, že je angličtina
potrebným a efektívnym komunikačným mostom medzi ľuďmi rôznych národov vo všetkých
oblastiach ich života. A tam, kde anglický jazyk nie je jazykom úradným, stalo sa
nevyhnutnosťou pripravovať už malé deti na odbúravanie jazykových bariér.
Žiaci našej školy sú v angličtine všeobecne na veľmi dobrej úrovni, ale je skvelé
sledovať, ako už malé deti spíkujú bez ostychu a bariér so svojimi rovesníkmi pomocou
informačno-komunikačných technológií. Takto funguje napríklad projekt s názvom Malí
učitelia angličtiny, v ktorom sa spojili spomínané tri slovanské krajiny. Našu školu v ňom
úspešne zastupujú žiaci III. A so svojou pani učiteľkou Zuzanou Demčákovou. Aj v bežnom
vyučovaní denne rozvíjajú svoje komunikačné kvality v angličtine a hravou formou smerujú
k osobnému zdokonaľovaniu. Pracujú na hodinách metódou CLIL, čo znamená prepojenie
jednotlivých predmetov s prirodzeným zapájaním anglických slov a fráz na obsiahnutie
potrebnej slovnej zásoby. Preto bolo pre tieto deti úplne samozrejmé, že sa chcú spojiť
s rovnako fungujúcimi žiakmi v partnerských krajinách a v súčasnosti ich spolupráca spočíva
v príprave spoločných aktivít zameraných každý mesiac na inú tému. Podobne malí južania
pracujú na realizácii nápadov, ktorých autormi sú partnerské školy. Celá komunikácia
v angličtine prebieha v rámci pravidelných online stretnutí, čo predstavuje súčasne nenásilnú
formu prehlbovania digitálnych zručností.
Zábava, spontánne učenie a hravá ľahkosť získavania nových kontaktov i nevšedných
zážitkov sú tak samozrejmosťou, ktorá deti aj ich „učiteľských asistentov“ posúva stále ďalej.
A to je pre ich budúcnosť určite dobrá správa!