Úvodný ročník

Úvodný ročník je vhodný pre žiakov, ktorí k 1. septembru 2024 dosiahli vek 6 rokov, ale majú narušenú komunikačnú schopnosť ľahšieho stupňa (rečové a logopedické problémy) a predpokladá sa u nich problém pri zvládaní prvého ročníka základnej školy.

Do úvodného ročníka je možné prihlásiť dieťa na základe vyjadrenia centra poradenstva a prevencie.

Absolvovanie úvodného ročníka sa nebude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka bude žiak pokračovať v 1. ročníku základnej školy spolu s ostatnými žiakmi.

Výhody:

 • V triede je maximálne 10 žiakov
 • Deti sa vzdelávajú v priestoroch našej základnej školy
 • Rozvrh hodín tvoria 4 vyučovacie hodiny denne
 • V rozvrhu hodín sú zaradené predmety: slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova
 • Individuálna logopedická starostlivosť každý deň
 • Na konci úvodného ročníka žiak získava slovné hodnotenie výsledkov
 • Pre deti je pripravený školský klub (ráno 6.30 – 7.45 hod., popoludní 11.40 – 16.30 hod.)
 • Hlavne už deti v škole NESPIA!
 • Stravujú sa v školskej jedálni
 • Deti môžu navštevovať krúžky priamo v škole

Zápis do úvodného ročníka bude prebiehať 8. 4. 2024 od 15.00 hod. rovnako ako zápis do prvého ročníka.

Na zápis je potrebné priniesť:

 • Rodný list dieťaťa k nahliadnutiu
 • Občiansky preukaz zákonných zástupcov dieťaťa
 • Vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku oboma zákonnými zástupcami – v prípade, že nemáte možnosť si ju vytlačiť, radi to spravíme za vás v deň zápisu
 • Do prihlášky uveďte do poznámky – úvodný ročník a pripravte si k zápisu odporúčanie centra poradenstva a prevencie, poprípade je možné ho doložiť aj neskôr
 • Ak ste už vyplnili elektronickú prihlášku, máme ju pre vás nachystanú k podpisu.

Ak ste už absolvovali zápis do prvého ročníka 2024/25 na inej škole (alebo zaslali elektronickú prihlášku) a rozhodnete sa využiť možnosť úvodného ročníka, oznámte túto skutočnosť škole, v ktorej ste dieťa zapísali a príďte k nám na zápis.