Domov Rada školy PLán zasadnutí RŠ 2014

PLán zasadnutí RŠ 2014

Plán zasadnutí

  V súvislosti s organizáciou školského roka a výchovno-vzdelávacej práce v Základnej škole, Juh 1054 vo Vranove n. T. sa uskutočnia v kalendárnom roku 2015 tri zasadnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.      

 

 Plán zasadnutí na rok 2015  

Apríl

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami školy v roku 2014; informácia o rozpočte školy na rok 2015

Schválenie výročnej správy o činnosti rady školy v roku 2014

Predbežná informácia o priebehu a predpokladaných výsledkoch Testovania 9

Koncepčné zámery rozvoja školy

Aktuálne problémy školy

  

 

Október

Informácia o organizačnom, personálnom a materiálno-technickom zabezpečení školy v školskom roku 2015/2016

Informácia o pláne práce školy v školskom roku 2015/2016

Vyjadrenie k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2014/2015

Príprava výročnej akadémie školy

Aktuálne problémy školy

 

  

December

Schválenie plánu zasadnutí RŠ na rok 2016

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvé štyri mesiace školského roka

Príprava zápisu žiakov do 1. ročníka

Informácia o krúžkovej činnosti

Informácia o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy

Aktuálne problémy školy

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Jana Radová

                                                                                                          predsedníčka RŠ

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Jana Radová

                                                                                                          predsedníčka RŠ

Share