Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva-Podlimitná zákazka

Výzva-Podlimitná zákazka

 

VÝZVA

Podlimitná zákazka

podľa  § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby s názvom Výmena PVC v 2 učebniach na  ZŠ, Juh 1054, Vranov nad Topľou“. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

    Názov:  Základná škola,  Juh 1054,Vranov nad Topľou

    Sídlo: Juh 1054 , 093 36Vranov nad Topľou

    IČO:  37873369

    Telefón: 057/4464872  Fax: 057/4464872

    Kontaktná osoba: Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka školy

    e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Typ zmluvy:

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

     Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou 

4. Podrobný  opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

·         Odstránenie starých povlakových podláh

·         Demontáž soklíkov

·         Nivelačná stierka- po celej ploche- hĺbková penetrácia

·         Lepenie podlahových PVC a soklíkov

5. Možnosť  rozdelenia cenovej ponuky:

    Obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie predmetu obstarávania . 

6. Variantné riešenie:

    Obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

    Do 30.7.2014

 8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

  1. dňa 4.12.2014 do 12,00 hod.
  2. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese.

 

9. Podmienky financovania:

Predmet obstarávania bude uhradený na základe faktúry. Posledná splátka bude realizovaná po dodaní požadovaných služieb so 14-dňovou lehotou splatnosti.

10. Kritériá  na hodnotenie ponúk:

      Hlavným kritériom na hodnotenie ponúk je cena. 
 
 
 
 

Vo Vranove nad Topľou 1.12.2014
  
 

                            

                                                                                                 Mgr. Zlatica Halajová

                                                                                                     riaditeľka školy

Share

Posledná úprava (Utorok, 02 December 2014 07:52)