Domov ERASMUS+ Projekt

Projekt

Erasmus

V rámci programu Erasmus +, Kľúčová akcia  2, Strategické partnerstvá 

PROJEKT  “BUĎ  FIT!”                                   

  "Buď fit!" má vyjadriť hlavný cieľ projektu.

 Teda, buď fit po  stránke telesnej, psychickej i sociálnej, váž si sám seba i svojho okolia a prírody, využívaj svoj voľný čas aktívnym spôsobom. Východiskom projektu je jeden z hlavných cieľov zdravotnej politiky EÚ a to podpora zdravého životného štýlu. Medzi konkrétne orientácie stanovené v stratégii EÚ v oblasti zdravia patrí posilňovanie role občana. Z výstupov medzinárodné výskumné štúdie HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) Svetovej zdravotníckej organizácie zamerané na životný štýl detí a školákov z roku 2010 bohužiaľ vyplýva, že u českých aj slovenských žiakov dochádza oproti predchádzajúcemu prieskumu zvýšenie počtu žiakov s nadváhou a zníženej pohybovej aktivity žiakov.

 

Prepojením aktivít v oblasti zdravého životného štýlu s environmentálnou výchovou chceme dosiahnuť vytváranie pozitívnych postojov nielen k životnému prostrediu, ale aj k pochopeniu vzájomnej previazanosti všetkých determinantov, ktoré zdravie ovplyvňujú. Projekt sa zaoberá podporou rozvoja základných a prierezových kompetencií žiakov v oblasti zdravia so zameraním na dve základné determinanty - zdravý životný štýl a životného prostredia

 

 

 

 

 Hlavným cieľom projektu je motivovať žiakov k zdravému životnému štýlu a aktívnemu využívaniu voľného času, posilnenie zodpovednosti žiakov za vlastný osobnostný rozvoj, predchádzať rizikovému správaniu žiakov a vnímať zdravie ako významnú hodnotu života človeka.

 .Ďalšie ciele projektu:

 zvyšovanie jazykových zručností, rozvoj sociálnych kompetencií a sebadôvery žiakov, zvyšovanie zručností v informačných technológiách a rozširovania poznatkov o partnerskej krajine..

Žiaci ZŠ Bystřice nad Pernštejnem budú učiť slovenských žiakov florbal a hokej. Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou sa zameria na volejbal a džudo. Táto časť projektu bude zachytená v Knihe športu - pôjde o spoločný produkt pedagógov i žiakov, ktorý sa bude vytvárať celé tri roky partnerstva. Každá škola pripraví informácie o dvoch športoch v národnom jazyku a v angličtine, bude obsahovať základné informácie o histórii športu, základnú metodológiu výučby, fotografie žiakov pri športe, obrazové materiály turnajov v rámci výmenných pobytov a "Olympiády pre štyri športy", čo bude aktivita v rámci spoločného stretnutia škôl, na ktorých prebehnú turnaje vo florbale, hokeji, volejbale a džude zmiešaných družstiev z oboch škôl.

  Zameranie projektu

Projekt bude ďalej zameraný aj na využitie projektového  vyučovania, témami budú:

Zdravý životný štýl, Životné prostredie a zdravie, Idea olympijských a paralympijských hier a spoločnú projektovú aktivitu Hry bez hraníc. V každom školskom roku prebehne jeden projektový deň, ktorého sa zúčastnia vo svojich školách všetci žiaci oboch škôl a v poslednom roku partnerstva prebehne ešte na ZŠ Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 spoločná viacdenné projektová aktivita žiakov oboch škôl Hry bez hraníc v rámci, ktorej plánujeme aj diaľkové spojenie so ZŠ, Juh 1054, Vranov nad Topľou pomocou programu eTwinning, aby sme mohli do aktivít zapojiť, čo najväčší počet žiakov z oboch škôl. 

 Pedagógovia a žiaci oboch škôl spracujú metodické informácie k tvorbe daného projektu, ktoré budú využité pre tvorbu spoločných metodických príručiek v národnom jazyku so zhrnutím v anglickom jazyku. Vzniknú teda tieto publikácie Zdravý životný štýl, Životné prostredie a zdravie, Idea olympijských a paralympijských hier, Hry bez hraníc. Ďalšie publikácie Kronika partnerstva bude stručne mapovať všetky projektové aktivity a bude tvorená žiakmi realizačných  tímov oboch škôl v národnom a anglickom jazyku. K posilneniu  IKT zručností prostredníctvom tvorby prezentácií, obrazových materiálov, elektronická komunikácia, využívanie portálu eTwinning, realizácia videokonferencií a ďalšie aktivity spojené s využívaním IKT. 

Prínos projektu

Dlhodobý prínos projektu vidíme v posilnení pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu žiakov, možnosti využívať vytvorené metodické publikácie širokou  pedagogickou  verejnosťou, reálnu udržateľnosťou projektu v oblasti rozšírenia ponuky realizovaných športov na oboch školách aj po skončení projektu.

Share

Posledná úprava (Štvrtok, 02 Marec 2017 08:25)