Domov Novinky o škole Športová trieda

Športová trieda

Kritéria prijatia do 5. ročníka športovej triedy v školskom roku 2017/2018

Cieľom zriadenia športových tried na našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov ( chlapcov a dievčat) a športy volejbal, stolný tenis a džudo, ktoré majú v meste Vranov nad Topľou a v celoslovenskom meradle tradíciu a úspechy. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, tímovému duchu a rozvoju kolektívneho povedomia.

plagát pozri tu

Výberového konania do športových tried sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí úspešne ukončia 4. ročník základnej školskej dochádzky. (Výberu sa môžu zúčastniť všetky deti i neregistrované v športových kluboch.)

Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe výsledkov overenia talentu pre daný šport. Kritériá výberu:

A časť – pohybová:  1. motorické testy špeciálnej pohybovej výkonnosti

                                    2. motorické testy všeobecnej pohybovej výkonnosti

B časť – zdravotná:  1. psychologické testy

                                    2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

C časť – súhlas: Súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy

Podmienkou prijatia žiaka do športovej triedy je dosiahnuť 50 % úspešnosť z obidvoch motorických testov – špeciálna pohybová výkonnosť 4 testy a všeobecná pohybová výkonnosť 7 testov. Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport. Podľa výsledkov sa stanoví poradie uchádzačov do športovej triedy.

Motorické testy všeobecnej pohybovej výkonnosti

1.      Člnkový beh 4x 10m

2.      Beh na 50 m

3.      Skok do diaľky z miesta

4.      Predklon

5.      Hod plnou 2kg loptou

6.      Sed – ľah za 1 min.

7.      12 min. vytrvalostný beh

 

Volejbal: Motorické testy špeciálnej pohybovej výkonnosti

1.      Hod plnou 1kg loptou – zisťujeme silu horných končatín

2.      Výskok z miesta – zisťujeme výbušnú silu dolných končatín

3.      Výskok z rozbehu – zisťujeme výbušnú silu dolných končatín

4.      E – test -  testujeme rýchlosť v obratnosti

Stolný tenis: Motorické testy špeciálnej pohybovej výkonnosti    

A/  Test 1 - Rýchlosť reakcie

S pomocou tyče označenej stupnicou v cm, ktorú testujúci drží medzi palcom a ukazovákom dominantnej ruky testovaného v polohe na nule.

B/  Test 2 – Štvorskok z miesta

Zisťujeme výbušnú silu dolných končatín a odrazovú schopnosť.

C/  Test 3 – Člnkový beh

Test rýchlosti a vytrvalosti v rýchlosti v behu so zmenou smeru.

D/  Test 4 – Kružítko

Testovanie rýchlej obratnosti. Hráč stojí na méte, na každú stranu(vpravo, a vľavo) je  vo vzdialenosti výšky hráča + 20cm položená plná lopta. Hráč má v ruke staršiu raketu, ktorou sa striedavo dotýka plných lôpt, jednou ale musí byť stále v dotyku so základnou métou (štvorec 40x40 cm).

Džudo a žiaci

Prečo je Džudo vhodný šport pre deti v školskom veku ?

1.      Džudo vplýva na harmonický rozvoj osobnosti žiaka a prikladá  vysoký význam  jeho charakteru.

2.      Pôsobí všestranne na všetky telesné partie a pomáha pri zdravom vývoji organizmu žiaka.

3.      Džudo učí sebaovládanie a systematický zvládať prekážky, plánovať dosiahnutie cieľa.

4.      Džudo je individuálny šport, no tréningy sú kolektívne, takže žiak pravidelne rozvíja sociálne správanie.

5.      Džudo je výborný spôsob odreagovania sa a eliminácie nadbytočnej energie a agresivity u hyperaktívnych žiakov.

6.      Tréning  džuda je prirodzená konkurencia sedavému  a pasívnému tráveniu voľného času.

7.      Športové výsledky  môžu kladne ovplyvniť ďalšie smerovanie žiaka pri  výbere strednej školy.

Batéria motorických testov v džude pre deti a mládež pozostáva z:

1.      Člnkový beh 10x5 m

2.      Trojskok z miesta

3.      Hod plnou loptou obojruč

4.      Hĺbka predklonu

5.      Výdrž v zhybe na hrazde

6.      Sed - ľah na  čas 1-2 min.

7.      Výdrž v stoji na jednej nohe

Testovanie záujemcov do športovej triedy bude dňa 10.4.2018 o 9,00 v telocvični ZŠ Juh.

Share