Oznam

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR pokynov MŠVVaŠ SR škola vydáva organizačné pokyny na nástup a organizáciu školského roka 2020/2021 platných po dobu 2 týždňov. Následne sa pokyny budú upravovať podľa rozhodnutia Hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR.

Pokyny na organizáciu školského roka 2020/2021:

Na základe pokynov hlavného hygienika SR a Pokynov MŠVVaŠ SR pre organozáciu školského roka 2020/2021 škola vydáva nasledovné pokyny:

 • Na plnenie povinnej školskej dochádzky nastupuje žiak, ktorý je zdravý a počas predchádzajúcich dvoch týždňov nebol z zahraničí, v krajinách červenej zóny. Rodič to svojim podpisom potvrdzuje v dotazníku a vyhlásení zákonného zástupcu žiaka na začiatku školského roka 2020/2021.
 • Žiaci sa nezhromažďujú  pred školou, ani v spoločných priestorov školy.
 • Žiaci I. stupňa vstupujú do školy vchodom č.2 a žiaci druhého stupňa vchodom č.1.
 • Žiak vstupuje do školy s rúškom / náhradné rúško má uložené v skrinke alebo u triednej učiteľky/.
 • Pri vstupe si žiak dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom.
 • Do budovy školy nevstupuje rodič, ani iná dospelá osoba, okrem rodičov žiakov 1. ročníka, ktorí sa v priestoroch školy zdržia na nevyhnutne krátky čas, kým sa žiak prezuje a uloží veci do skriniek, aj to len v období prvých dvoch týždňov. Následne do budovy školy nevstupujú. 
 • Prvý deň nástupu žiak odovzdá dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka na začiatku školského roka 2020/2021.
 • Žiaci prvého stupňa nosia rúško v spoločných priestoroch školy, odporúča sa nosenie rúška aj v triede.
 • Žiaci druhého stupňa nosia rúško počas celého pobytu v škole, to znamená v triede a aj v spoločných priestoroch.
 • V škole nedochádza k premiešavaniu skupín, nevyučuje sa v odborných učebniach ani v telocvičniach.
 • Žiaci dodržujú pokyny vyučujúcich.
 • Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú po naobedovaní sa v školskej jedálni domov, bez zbytočného zhromažďovania sa v priestoroch školy a pred budovou školy.
 • Odchod žiakov z ŠKD bude na základe telefonického kontaktu s vychovávateľkou ŠKD.
 • Akékoľvek podozrenie na ochorenie Covid – 19 je rodič povinný to neodkladne hlásiť škole.
 • Prosíme rodičov, aby rešpektovali opatrenia, ktoré sú nevyhnutné dodržať na zabezpečenie pokojného a bezpečného vzdelávacieho procesu na škole.

Dokumenty na stiahnutie: